August 16, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-08-2012

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà §jzÁ¨ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ G¥ÉÃAzÀæ @ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ¯Áj £ÀA J.¦-28/n.¹-9237 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AwzÀ ¯Áj £ÀA J.¦-29/n.J-5139 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ G¥ÉÃAzÀæ EvÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÖÃjAUï w«zÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ¤UÁzÀ UÁAiÀÄ  £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄ aQvÉìAiÀÄ°èlÄÖ ºÀtzÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®vɬÄAzÀ CªÀ£À£ÀÄß HgÀ°èAiÉÄ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2012 ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2012 PÀ®A 143, 147 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 2 gÁµÀÖçUËgÀªÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971 :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ 66 £Éà ¸ÀévÀAvÉÆæöåvÀìªÀ DZÁgÀuÉ ¢£ÀzÀ CAUÀªÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥sÀ£ÁðAr¸ï vÀAzÉ zÉëAzÀgÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 2) §¸ÀªÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ£ÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÁd DgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) «oÀ¯ï ¹¥ÉàÃPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ, 4) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ §AUÀļÀV ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀ) ªÀiÁzsÀªÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 5) ¥ÀÄAqÉ ¨sÁUÀªÀvï vÀAzÉ «±ÁéA§gÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 6) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 7) ²ªÀuÁÚ vÀAzÉ PÁAvÀ¥Áà CªÀÄðuÉÚ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 8) zÉêÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 9) ªÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 10) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨É£Àfð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 11) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±É樀 ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 12) C£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 13) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 14) qÉëqÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 15) C£ÀAzÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 16) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀªÀ, 17) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 18) ¥ÀèyégÁd vÀAzÉ ¸ÁªÀÄĪÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 19) «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀıÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 20) ±Á£ïÀ vÀAzÉ ¹gÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ, 21) AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ eÁ£À ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 22) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ AiÀıÉÃ¥Áà WÁ¼É£ÉÆêÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ, 23) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 24) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ UÀAUÉ£ÉÆêÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 25) ¸ÀÄAdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸ÀªÀ¯É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ 26) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zsÉÆuÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd J®ègÀÆ eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¥sÀ£ÁðAr¸ï EªÀgÀ ªÀÄÄRAqÀvÀézÀ°è CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä eÉé£À°èzÀÝ PÀ¥ÀÄà §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀédzÀ PÀmÉÖAiÀÄ PÀqÉUÉ Nr §AzÀÄ zsÀédgÉÆúÀtPÉÌ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÁÌV CqÀvÀqÉ ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ¸ÀévÀAvÀæ ¢£ÁZÀgÀuÉUÉ ¢üPÁÌgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀaªÀjUÉ ¢üPÁÌgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JA eÉÆåÃw ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ G¥À«¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.