August 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-08-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2012 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉJ-39/n-1894 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA                         J¦-02/n-4881 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß alUÀÄ¥Áà ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¹zÀÝAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 324, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨Áå¼É£ÀÆgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀl£À½î EvÀ£À ªÉÆèÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr CUÀ¹ ºÀwÛgÀ §gÀ¼ÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀ£ÀßAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Áé«Ä, 2) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¸Áé«Ä E§âgÀÄ ¸Á: ZÀl£Àß½î EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÆèÉʯïUÉ ªÀÄzsÁåºÀß KPÉ PÀgÉ ªÀiÁrgÀĪÉà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ K£ÀÄ CA¢gÀĪÉà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, EvÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 21-0-2012 gÀªÀÄzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2012 PÀ®A 448, 504, 354, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉAZÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á                                   ªÀiÁ®UÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd «ÄgÀUÁ½ EvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀUÀÄvÁÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ, CªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ FUÁUÀ¯Éà DVgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ EwÛaUÉ ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj EªÀ¼À ¤²ÑvÁxÀð ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÉÆA¢UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd «ÄgÀUÁ½ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÁ£Áf ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, E§âgÀÄ ¸Á: UËgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁrgÀÄªÉ CAvÀ PÉÊ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ J¼ÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ fªÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ UÀÄAqɨÁ¬Ä gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛÃzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ « ªÉÄÃvÉæ ¦J¸ÀL ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÆÃgÀR£ÁxÀ EªÀgÀ CAqÀVAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÉÆãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, 2) ªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§ vÉð ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 3) gÁd¥Áà vÀAzÉ ©üêÀiÁ±Á ¸ÉÆãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, 4) ¸ÀÄPÀÄæ«ÄÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÁ¦ü¸Á§  ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 5) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ OmÉ  ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «ZÁgÀj¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀAw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ «®èzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ E¸ÉàÃlÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ºÀuɧgÀºÀzÀ dÆeÁl DlÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 520/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¯ÉʬÄPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄÆåªÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 6-1-160 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß vÀgÀPÁj ¨sÀArAiÀÄ£ÀÄß gÁfªÀUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥Á±Á vÀAzÉ C£ÀÄÝ® gÀeÁåPÀ ¸Á: gÀeÁ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀĪÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆPÁ ªÀÄ¹Û CAiÉÄà PÁå CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄÃgÉ G¥ÀàgÀ PÉøÀ PÀgÉvÉÆà eÁ£Éì ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A 323, 324, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÉëqÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: EqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ¸Á¯ÉƪÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀjç PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CvÀÄÛ, 2) E®Äè ªÀÄvÀÄÛ 3) CªÀÄdzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¹UÀgÉÃl qÀ¨Áâ PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆægÉ®ègÀÆ ºÀªÀiÁgÉ PÀÆ ¥ÉÊ¸É ¥ÀÆZÀvÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀnÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸Á¯ÉƪÀÄ£À FvÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, JqÀPÉÊ gÀnÖAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè¦°è ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀUÉÎ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä Hj£À £ÁUÀuÁÚ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Hj£À °AUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ dUÀ£ÁxÀ E§âgÀÆ CªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-56/E-1823 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄvÁå£À D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À £ÀA PÉJ-32/JªÀiï-4562 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ fæ£À §® ¸ÉÊr£À »A¢£À mÉÊgï MqÉzÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à °AUÀgÁd gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ °AUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-8-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀiÁªÀÄĸÁ§ ¸ËzsÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ElÖ 15 UÁæA §AUÁgÀ, 30 vÉÆð ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ zÉêÀgÀ UÀ¯Áè EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 21,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀƪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.