August 17, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-08-2012


OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀA§ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ 12 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀĤ¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ(©) zÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀAd£Á UÀAqÀ §½gÁªÀÄ ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁ«PÀmÉÖ ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨sÁ«PÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ JuÉÚ ©lÄÖ PÀrØ VÃa ªÉÆzÀ®Ä ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ©rUÉ ¨ÉAQ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆÖêïUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ zsÉÆÃvÀgÀPÉÌ ºÀwÛ ¨ÉAQ ªÉÄÊAiÀÄ°è DªÀj¹ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ PÁ®Ä, PÉÊ, JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-008-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Áà ªÀÄÄPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĺÁ¹¤ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§   EPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ wAUÀ½¤AzÀ K¸ÀÄ ¤®AiÀÄ ZÀZïð£À°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀĺÁ¹¤ EPÉAiÀÄÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀt¢AzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ ¥ÀªÁgÀÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ºÀjñÀÑAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ(J¦) EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä xÁAqÁzÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA J¦-09/n¹-332 eÉL £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¨Á®ªÀiÁä zÉëAiÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA ºÉZïDgï-55/¹-8607 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ dRªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄ£À¹SÁ£À ¸Á: eÁºÁ£À¥ÀÆgÀ (gÁd¸ÁÛ£À) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »A¢¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ eÉ.¹.© £ÀA PÉJ-38/6615 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ£ÀÀ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀzÀ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ PÀÄ.ªÀÄAUÀĨÁ¬Ä @ ªÀÄAUÀ® vÀAzÉ  eÁ£ÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ºÀjñÀÑAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ(J¦) EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀå ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2012 PÀ®A 498(J), 323, 328, 307, 302, 504  eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, ¸ÀzÀå LrAiÀĸï PÁ¯ÉÆä ±ÁAw £ÀUÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±Á»Ã£À ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÆ£Àß½ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À£ÀÄß 7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ gÀAeÉÆüÀªÁ¯É ¸Á: UÀÆ£Àß½ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ CªÀ½UÉ  ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ SÉÊgÀÄ£À© UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ gÀAeÉÆüɪÁ¯É ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 13-07-12, ¢£ÁAPÀ 19-07-12, 20-07-21012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ±Á»£À ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ JqÀPÁ®Ä »AzÀPÉÌ wgÀÄ« ¤£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉý ±Á»£À ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄ¯É DgÉÆævÀgÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÀrØ Vj ¨ÉAQ ºÀaÑgÀĪÀÅzÀjAzÀ ±Á»£À ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄ 75% ªÉÄʸÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ, ±Á»£À ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÄlÖ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2012 PÀ®A 41(r),(L), 102 ¹Cg惡 eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤gÀAd£À JA.¥ÁnÃ¯ï ¦.L, r¹L© r.¦.M ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀUÀAd KjAiÀÄzÀ°è r.JZï.J¯ï. §Æèöå qÀlð PÉÆÃjAiÀÄgï ¸À«ð¸ï ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀægÉ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. E.qÀ§Æèöå.J¸ï PÉ.JZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ §Æèöå qÀlð PÉÆjAiÀÄgï CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸Áßöå¥Àrïï DqÀðgï §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀªÀĤ¹ CªÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ C¸ÁìA ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ E-ªÉÄÃ¯ï £À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸Áßöå¥Àrïï DqÀðgÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä §A¢gÀĪÀzÁV w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 11 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr CªÀgÀ JnJA gÀºÀ¸Àå ¸ÀASÉå w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ JnJA ¢AzÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ EªÀ£À DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/2239 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁªÀÄ£À PÉÃj ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ©lÄÖ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁªÀzÀUÉÃj ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨É£ÀßPÀ£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ  DmÉÆÃjPÁëzÀ ¨ÉæÃPÀ MªÉÄä¯É ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JqÀ PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊ PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EªÀjUÉ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 379, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¨sÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ azÉæªÁgÀ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖ ¨É½î C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q 7 jAzÀ 8 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåóµÀ£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »ÃUÉ MlÄÖ 47,600 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmɬÄAzÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ CAvÉñÀégÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁ¯Á ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è qÀ©âAiÀÄ°ènÖzÀ MAzÀÄ 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q 21,000/-gÀÆ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,500/- gÀÆ »UÉ MlÄÖ 24,500/-gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.