August 7, 2012

DAILY CRIME UPDATE 07-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-08-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/212 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/12 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄ« D¸ÀàvÉæ ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ²æ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄeÁð¥ÉÆgÉ ¸Á// DAiÀÄ¸ï ¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:06/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1630 ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd §½ ºÉÆl®PÉÌ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀioÁuÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï DmÉÆ £ÀA:PÉJ:38/5378 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÉ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß CmÉÆzÉÆA¢UÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÉÆj£À ¸ÁgÁA±ÉzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2012 PÀ®A 279, 337. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/2012 gÀAzÀÄ 10:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd eÁåAwPÀgÀ 40 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ amÁÖªÁr vÁ/f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ 7 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀéUÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ38/1551 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽÃvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀªÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ zÀÄqÀQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ - §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ gÉʯÉé CAqÀgÀ ©æqÀÓ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ EvÀ¤UÉ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/2012 gÀAzÀÄ 20:10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà GzÀVgÉ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: £É®ªÁ¼À. ºÁ° ªÁ¸À AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä, £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä ºÁUÀÆ 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà-PÀ£ÁßA¨É ¸ÀPÀð® gÉÆÃr£À°è ¥sÁå«Ä° ¥Áèöå¤AUÀ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/6247 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® Q«UÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¸Àé®à ¤AvÀ ºÁUÉ ªÀiÁr CmÉÆà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 05/08/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁªÀÄgÁªÀ @ ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ, 45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á/ ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ºÉAqÀw ¥ÀzÁäªÀw EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 50 gÀ°è ºÉ¸Àj£À ¨É¼ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ºÀÄ®Äè vÉÃUÉAiÀÄĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ°è£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwÛAiÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉÃgÀ½UÉ PÀaÑzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ EqÀUÁgÀ, 26 ªÀµÀð, ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î(PÉ) vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ gÁwæ CAUÀr ªÀÄÄaÑ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀì® ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á宺À½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ zËgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÁ£À CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÁ£À ©lÄÖ C°è¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁ®Ä eÁj ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAV »rzÀÄ K ¸ÀƼÉåªÀÄUÀ£É K¼ÀÄ CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÄ eÉé£À°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ PÀvÀÛ®°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÆbÉðºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½¹ ¢£ÁAPÀ: 06/08/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤w£ÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ R£Áß ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr ¸Á: ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÀÆ«Ä£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj gÉÆëÄUÉ PÉÆAr ºÁQgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄ®UÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉƨÉʯï.¥sÉÆÃ£ï £À£Àß ¨Éqï ºÀwÛgÀ EnÖ ªÀÄ®VgÀÄvÉÛãÉ. QgÀt @ jZÀqÀð¸À£ï EvÀ£ÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ jZÀqÀð¸À£ï EvÀ¤UÉ F gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÀÆ«Ä£À°è KPÉ ºÉÆÃV¢ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CvÀ£ÀÄ ¤w£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÉÃnÖAiÀiÁUÀ®Ä §A¢zÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ jZÀqÀð¸À£ï EªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¨sÉÃnÖ CUÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj QgÀt @ jZÀqÀð¸À£ï EvÀ¤UÉ JPÉ §A¢¢ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¹UÀgÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä §A¢zÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄgÀ½ C°èAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Éqï ºÀwÛgÀ EnÖzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj QgÀt @ jZÀqÀð¸À£ï EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀÆ«ÄUÉ ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 2230 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉƨÉʯï. PÉ.n.-52 ªÉƨÉʯï.£ÀA.8892673374 EzÀgÀ C.Q.2500=00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2012 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 06/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) ¸ÀzÀå: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀrvÀgÀ anAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ vÉUɹPÉƼÀî®Ä ©ÃzÀgÀ¢AzÀ aAvÁQ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀUÉ §AzÁUÀ C¥Á¢vÀ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) FvÀ£ÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ zÉéõÀ ªÀÄ£À¹£À°è EnÖPÉÆAqÀÄ K ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉAqÀw Mr ºÉÆÃUÀ®Ä ¤Ã£É PÁgÀt CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨ÉãÀß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ºÉÆÃmÉÖUÉ ¸Àé®à vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Á PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2012 PÀ®A 409, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ±Á¯É PÉÆÃuÉ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV 375000/-gÀÆ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ±Á¯Á ªÀÄÄSÉåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ®QëªÀÄt ¸ÁUÀgÀ ªÀÄÄSÉå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É £ÁUÀ£À¥À°è ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.r.JªÀiï,¹ CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÁå£ÉÆèsÁ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É £ÁUÀ£À¥À°è. E§âgÀÆ PÀÆr ±Á¯Á PÉÆÃuÉ ¨ÉøïªÉÄÃmï ªÀiÁvÀæ PÀnÖ 375000/-gÀÆ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄqÀªÉÄ zsÀ£ÀgÁd PÉëÃvÀæ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ QµÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; £ÀA¢©d®UÁAªÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ¦üAiÀÄð¢ CtÚvÀªÀÄägÀªÀgÀ ¥ÉÊQ zÀÄqÀÄØ PÉÆÃqÀÄvÉÆUÀ¼ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ ¨Á¯Áf vÀAzÉ GvÀÛªÀÄgÁªÀ ¸ÁªÀgÀUÁªÉ ¸Á|| £ÀA¢©d®UÁAªÀÀ vÁ|| OgÁzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À KPÉ ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ CA¢ÝzÀPÉÌ ,¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤£ÀÄ F dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉqÁ CAvÀ CAzÀÄÝzÀPÉÌ, DgÉƦAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀå¬ÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6/8/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉƦ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ QµÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ C¤® vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á||£ÀA¢©d®UÁAªÀÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ CtÚvÀªÀÄägÀªÀgÀ ¥ÉÊQ zÀÄqÀÄØ PÉÆÃqÀÄvÉÆUÀ¼ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ GvÀÛªÀÄgÁªÀ ¸ÁªÀgÀUÁªÉ ¸Á|| ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð. £ÀA¢©d®UÁAªÀÀ vÁ|| OgÁzÀ EªÀgÀÄ C°è ºÉÆV dUÀ¼À KPÉ ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ CA¢ÝzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ F dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀĪÀªÀ£ÀÄ. CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæ C¤® PÀå¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.