August 9, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-08-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/2012 ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà UÁzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: DAiÀiÁ¸À¥ÀÄgÀ f: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀĤî ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ ºÉÆÃmÉ ¨É£É EgÀĪÀÅ¢gÀAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÉzÉ ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät vÉ®AUÀ ¸Á: zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà ¸ÁªÀ¼É EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-6897 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì CA¨É¸ÁAUÀ« gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀæ±ÀgÀ ªÀIJãÀ¢AzÀ ¸Àà®à ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¤°è¹ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁr ªÁ¥À¸À §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DdÄ ¨ÁdÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt¤¯Áè, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À C.Q 40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉ¹ì £ÀA JªÀiï©J¯ïºÉZïJ10EeÉJJZïr23785 ºÁUÀÆ EAf£À £ÀA ºÉZïJ10EJJºÉZïr23673 EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 447, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀAUÀƼÀV ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð,  eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 228(C)  gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¸ÀAUÀƼÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 2) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¸ÀAUÀƼÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀj§âgÀÆ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ £ÁUÉñÀ FvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÉgÀtªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ GzÀÝ aPÀÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ZÉAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 436 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ ¸Á: PÀgÀAf (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J¦-28/JJ¯ï-5564 ¸Àà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸ï £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀPÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀ C.Q 30,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [¹], ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ©ÃzÀgÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ - £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28/J.J¸ï-0139 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àqɹ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.