August 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-08-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀiÁ®zÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, ¸Á: ¸ÉÆAvÀ, vÁ: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: zÉúÀ° EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦæÃAiÀiÁ UÀAqÀ ¹Ã£ÀÄ PÉÆAqÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, ¸Á: alUÀÄ¥Áà, ¸ÀzÀå: ¨ÁA¨É (JªÀiï.J¸ï) EªÀ½UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆAqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹Ã£ÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è eÁw PÀ¸ÀÄ§Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É (AiÀÄÄj£ï) ¸ÀªÀĸÉå EzÀÄÝ, C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃUÀgÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĦæÃAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ¢£ÉñÀ, ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ, d£ÁzsÀð£À ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÉ®ègÀÆ zÉúÀ°¬ÄAzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-08-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 209/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄĪÀÄr, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀĺÉñÀéj ªÉÄrPÀ® ¸ÉÆÖÃgÀzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀÀ, ¸ÀzÀå 7£Éà PÁæ¸À «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ¸ÀÌgÀ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀzÀ f¯Áè §A¢üSÁ£É §½ EgÀĪÀ ¸ÁéUÀvÀ GqÀĦ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ - £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁlÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-4574 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆnzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°£À ªÀÄArAiÀÄ PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄt PÀnÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ,  rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¸Àé®à ¤AvÀ ºÁUÉ ªÀiÁr d£ÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ a¢æ UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-3541 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ a¢æ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ PÀªÀÄoÁt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-32/JªÀiï-4680 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2012 ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQïï vÀAzÉ JA,r CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðd ºÀwÛgÀ d¨ÁâgÀ gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) CdAiÀÄ vÀAzÉ §§â®Ä ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ±ÀQî ¸Á¯É vÀÄ ¨ÁºÁgÀ D CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃmÉ®¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PɽzÀPÉÌ vÀÄ ºÀªÀiÁgÀPÉÆPÁå ¥ÀÄZÀvÉ CAvÀ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥Á£À qÀ§âzÀ°èzÀÝ JA.r CºÀäzÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄvÀÛ¢j CAvÀ PÉüÀzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄUÀ£É fêÀ ¢AzÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.