August 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-08-2012

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ¨Á¨Á¥Áà PÁA§¼É ¸Á: PÀgÀAf(©) EvÀ£À vÀªÀää£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: PÀgÀAf(©) vÁ: OgÁzÀ(©) ¢£ÁAPÀ 26/08/2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨É½UÉÎ ¢£ÁAPÀ 27/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ §®Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃj¹ aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÁUÀ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ªÁ¥À¸ï PÀgÀAf(©) UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2012 PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÉÆAqÁf ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: «ÄÃgÀ ªÀÄĸÁ£ÀUÀgÀ, GzÀVÃgÀ [JA.J¸ï] EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀiÁ¹ä£À UÀAqÀ vÁºÉÃgÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «±Áé¸À £ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄgÀ¸ÀÆ® ¨ÁUÀªÁ£À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄgÀ¸ÀÆ® ¨ÁUÀªÁ£À »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¨ÉÃgÉ E£ÀÆߧ⠺ÉAUÀ¹UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆä£À°è AiÀiÁ¹ä£À EPÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉAUÀ¹UÉ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ PÉý§gÀĪÀAvÉ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝ, EzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀUÀ΢AzÀ ¥sÁ¹ ºÁQzÁUÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Nr§AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ E£ÉÆߪÉÄä »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢Ý¯ÁèªÉAzÀÄ ºÉý M¦à¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁ¹ä£ï EªÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨É¯ïÖ¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ £ÁªÀÅ £Á¼É §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ vÁºÉÃgÀ, ªÀiÁªÀ UÀįÁªÀÄgÀ¸ÀÆ®, CvÉÛ gÁ©AiÀiÁ¨ÉUÀA, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸À«ÄÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¹ä£À EPÉUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¸ÀvÁ¬Ä¹ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ±ÀA§Ä°AUÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33/9666 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÉÃqÁð [©] zsÀ£ÀÆßgÁ [Dgï] gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹è¥ï DV vÀ£Àß »ÃqÀvÀ vÀ¦à vÀVΣÀ°è ©ÃzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ±ÀA§Ä°AUÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀıÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.