August 15, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-08-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÀjd£À, ¸Á: §PÀÌZËr EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è EgÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀ¯ÁV 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ  ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ CºÀäzÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆç⠸Á: ¸ÁªÀ½  EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ anÖ §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.r.§Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆÃA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è M§â£ÀÄß Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M§â¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ vÉÆÃqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1030/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 5 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ an ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀA 13-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¤ªÀiÁ±É ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C¯ÁäjAiÀÄ ¨ÁV®Ä, ¸ÀÆlPÉøÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtÚzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁzÀgÀ £Á£À C.Q 90,000/- gÀÆ, MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q 30,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 40,000/- ¸Á«gÀ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2012 PÀ®A 420, 447, 166, 167, 466, 469, 471, 474 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2011 gÀAzÀÄ UÀÄ®ègÀ ºÀªÉð ¸ÀªÉð £ÀA 11/1 C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉÃOlzÀ°è EgÀĪÀ ¤ªÉñÀ£À £ÀA 58 EzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ°£À PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë ºÁ¤ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀwð¹ vÀªÀÄä C¢üPÁgÀzÀ zÀÄgÀ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄzÀÆÝ¼É DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÁgÁ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ©. §¸À¥Áà ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ, 3) dUÀ¢Ã±À J¸ï zÀƱÀlÖ, 4) ¸ÉÊAiÀÄzÀ U˸À £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀbÉÃj UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ, 5) UÀt¥Àw ¨ÁzÁ«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÀgÀAiÀiÁ«ÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÀÆ zÁR¯ÉUÀ¼À ±ÁSÉ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ, 6) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ZÀ£ÀUÉÆAqÀ 2£Éà zÀeÉð ¨sÀÆ ªÀiÁ¥ÀPÀgÀÄ, 7) gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J£ï ªÁUÀªÀiÁgÉ 2£Éà zÀeÉð ¨sÀÆ ªÀiÁ¥ÀPÀgÀÄ, 8) ¦ÃlgÀ vÀAzÉ ¸ÉʪÀÄ£ï 2£Éà zÀeÉð ¨sÀÆ ªÀiÁ¥ÀPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÁ° ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ° ¤®AiÀÄ PÉ.E.© gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÉÄʯÁgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) vÀAzÉAiÀiÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÉÄʯÁgÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzÉÆüÀ EªÀgÀÄ gÀhÄqï.¦ AiÀÄ°è UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀügÁV ºÀÄZÀÑgÀAvÉ DV vÀªÀÄä vÀªÀÄä°èAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃvgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄʪÉÄ¯É PÀj §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ, ¸ÀtÚ UÉgÉAiÀÄļÀî ¤° ±Àlð EzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄÄA¢£À vÀ¯É ¨ÉÆüÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14, 15-08-2012gÀ gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤Ãr CzÀgÀ d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ PÉñÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£ÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¨sÁl¸ÁAUÀ«, ¸ÀzÀå: UÀAd JjAiÀÄ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£À ¨Á«AiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉîÄwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀ½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.