August 13, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-08-2012
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-08-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2012 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨Éë£ÀVqÀzÀ ªÀAiÀÄ 54 ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ eɸÁÌA eÁUÀÈvÀ zÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹àÃ¥ÀgÀ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀiÁ»w w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ. eɸÁÌA eÁUÀÈvÀ zÀ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C¯Éè ©¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÝ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä eÁUÀÈvÀ zÀ¼À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå £ÀA, 1) 2627/11 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ PÀlÖgï ªÉÆÃmÁgï C,Q, 3,000-00 gÀÆ.  MAzÀÄ ºÀ¼Éà ºÁ¥sï JZÀ,¦ ªÉÆÃmÁgÀ C,Q, 1000-00 gÀÆ. UÀÄ£Éß £ÀA. 2) 1279/12 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼Éà ºÁ¥sï JZÀ,¦ ªÉÆÃmÁgï C,Q, 1000-00 gÀÆ. UÀÄ£Éß £ÀA. 3) 924/12 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼Éà ºÁ¥sï JZÀ,¦ ªÉÆÃmÁgï C,Q, 1000-00 gÀÆ. UÀÄ£Éß £ÀA. 4) 1172/12 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼Éà ºÁ¥sï JZÀ,¦ ªÉÆÃmÁgï C,Q, 1000-00 gÀÆ. UÀÄ£Éß £ÀA. 5) 922/12 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼Éà ºÁ¥sï JZÀ,¦ ªÉÆÃmÁgï C,Q, 1000-00 gÀÆ. UÀÄ£Éß £ÀA.  6) 916/12 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼Éà ºÁ¥sï JZÀ,¦ ªÉÆÃmÁgï C,Q, 1000-00 gÀÆ. ºÁUÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ «zÀÄåvÀ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ C,Q, 2000-00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ¸À«ð¸À ªÉÊgÀ C,Q 1000-00 gÀÆ. »UÉ MlÄÖ 12000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 40 ¸ÀºÀAiÀÄPÀ C©üÃAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ±ÁSÉ £ÀA 1 eÉøÁÌA G¥À «¨sÁUÀ eÉøÁÌA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ ¨ÁV® QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C¯Éè Qð£ÀÄß ©¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ WÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä, PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÁ¼ÁzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «ÄÃlgÀUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 200 CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 8,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉç® ªÉÊgÀ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 1000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ »UÉ MlÄÖ 9,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á®ÄªÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ  ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 ªÀÄvÀÄÛ 12-08-2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀbÉÃjAiÀÄ ¨ÁVî ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2012 PÀ®A 279, 338. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀÄ,«, PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2012 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃn ¥À¸ÀgÀUÉ 58 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÄgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄß UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ zÁn §¸ÀªÀ PÁA¥ÉèÃPÀì PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ38/6648 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀQ¤AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ QgÀĨÉgÀ½£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ CAUÉÊzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁvzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A 279, 338. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀÄ,«, PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2012 gÀAzÀÄ 12:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ gÀrØ vÀAzÉ ¥ÉAmÁ gÀrØ 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á/ ªÀÄAUÀ®V vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ f¯Áè PÁgÀUÀȺÀzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÀ¢ð£ï avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À EzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38PÉ8523 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀQ¤AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ PÁ°£À gÉÆArUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2012 PÀ®A 279, 338. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀÄ,«, PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 12/08/2012 gÀAzÀÄ 12:40 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ SÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ JªÀiï.r.¥sÉÊAiÀiÁd 18 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á/ ¨sÀzÉÆæ¢Ý£À PÁ¯ÉÆä EgÁ¤ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ JªÀiï.r. EgÀµÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄÃgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸À«ÄÃgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38PÉ9489 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r.EgÀµÁzÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqÀÄªÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À«ÄÃgÀ EvÀ£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁt PÀqÉUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ a¢æ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JgÀ¥sÀƸÀð 2 £Éà UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸À«ÄÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀQ¤AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀªÉÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨ÉæÃPÀ »r¢zÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀWÁvÀ ¢AzÀ ¸Àé®à UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. JªÀÄ.r. EgÀµÁzÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ¢AzÀ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ,vÀÄnÖUÉ, §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 11-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛtÚ£ÉÆgï 30 ªÀµÀð, gÀrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¹AzÀ§AV EªÀgÀ CPÀÌ »¯Á®¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÉÆZÀÑ£À½î zÁn MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀ zÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ39/eÉ-9004 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ »AzÀPÉÌ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, Q«¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ// AiÀÄĪÀgÁd D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á®PÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁåw: PÀÄgÀħ G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁvÀ ¨Á®PÀÄAzÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 8 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ lÄjµÀÖ ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 56/ E-2539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JA.r. £À¹gÉÆâݣÀ vÀAzÉ JA.r. ªÀÄÄPÁÛgÉÆâݣÀ ¨ÁUï ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G:ªÁå¥ÁgÀ, »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 56/ E-2539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:UËAr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÀqÉ ªÉƼÀPÁ°UÉ, ºÉ§âgÀ½UÉ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: OgÀzsÀ vÁAqÁ vÁ: GªÀÄUÁð EªÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÀÄzÁPÀgÀ @ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üªÀiÁ¹AUÀ EªÀ¤UÉ WÁl»¥ÀàgÀUÁð vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ¥ÀÆtð¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, UÀįÁ§ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, UÀAUÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÆgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ×® ZÀªÁít, «¯Á¸À vÀAzÉ «oÀ×® ZÀªÁít, «oÀ×® vÀAzÉ £ÀAzÀÄ  ZÀªÁít  J®ègÀÆ ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁð vÁAqÁ EªÀgÀUÀ¼ÀÄ »AzÉ WÁl »¥ÀàgÀUÁðzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ ºÉÃzÀj¹ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÉ®èjUÉ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ºÉÆîzÀ°è «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀiÁUÁð D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 16/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 12/08/2012 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ  ¦ügÁå¢ü CfðzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ ±Á¹Ûç  ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÁAfæ , ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ²AzsÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á: ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄwæ FPÉUÉ ºÀµÀðªÀzsÀð£À CAvÀ M§â ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀvÀÄÛ 11 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß M§â£Éà ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ EzÀÄÝ AiÀĪÀé£À PÀ¼É¢zÁÝ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄwæAiÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ DUÁUÀ vÀ£ÀUÉ fêÀ£À ¸ÁPÁVzÉ £Á£ÀÄ »ÃUÉ E£ÀÆß JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À CAvÀ PÀµÀÖ ¥ÀqÀÄvÁÛ fêÀ£À ¸ÁV¸À° CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. UÁAiÀÄwÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è vÀÄA¨Á £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ CzÀ£Éß CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 06:00 UÀAmÉUÉ £ÀAvÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ £ÁUÀ®Qëöä zsÁ¨ÁzÀ »A¢gÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 05/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 12/08/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà lÆgÁ, J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G// PÀÄ°PÉ®¸À ¸Á// ¸ÀÄAzsÁ¼À EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä, vÀ£Àß ºÉAqÀw J®ègÀÆ PÀÆr EmÁÎöå¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è  vÁ: OgÁzÀ (©) 05 Q «Äà zÀÆgÀ ¥ÀƲѪÀÄPÉÌ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ UÀmÁgÀUÉ ¤ÃgÀÄ, ªÀÄzÀÄÝ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ©zÁÝUÀ vÀ£Àß JqÀ ¨sÀPÁ̽UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ E¯Éè ºÀwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄ ¥ÀæeÁջãÀ£ÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 09/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 12/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®°vÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀ-36 ªÀµÀð eÁ-®A¨Át G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ vÁAqÁ ¸ÀzÀå PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀð¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¥ÀÄvÀ¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà PɪÀıÉÃmÉÖ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £ËPÀj EgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ 11/8/2012 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ HlPÉÌ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀaÑzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃA¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Áà KPÀ¯ÁgÉ EªÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 12/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊzsÀðAiÀiÁ¢üÃPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ; 11/8/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĪÀÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ vÀUÀgÀSÉÃqÉ ¸Á// ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ GzÀVÃgÀ ±Á¯É¢AzÀ §AzÀÄ 7-8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼Á¬ÄvÀÄ ¤Ã¤ ±Á¯É PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ zsÉÆÃArgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ vÀUÀgÀSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ 12 eÁ; ªÀÄgÁoÀ ¸Á; ®R£ÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ±Á¯É PÀ°AiÀÄ®Ä GzÀVgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£ÀUÉ ±Á¯É PÀ°AiÀÄ®Ä EµÀÖ«¯Áè CAvÁ CAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÄ£À: DvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ ºÉý §»gÀÄzɸÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ zsÉÆÃArgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆÃAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÄR¢AzÀ PÁ®ÄUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ; 11/8/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.