August 7, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 07-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-08-2009


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/09 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 06/08/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð G-PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA-PÉJ-37/J¥sï-265 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ vÁ-EAr , ¸ÀzÉå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt r¥ÉÆ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/08/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä §¸ïì £ÀA PÉJ-37/J¥sï-265 £ÉÃzÀgÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀAgÀ ºÀĨÁzÀ JDgïnN ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 20-25 QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À°è vÀªÀÄä PÉÆgÀ¼À°è ºÀ¼À¢-PÉÃA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁªÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯É §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä §¸Àì£ÀÄß vÀqÉzÀÄ §¹ìUÉ ¤°è¹ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃqï ¯ÉÊmï NqÉzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ . F WÀl£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀŢݮè CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-08-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd SÉÆèÁ ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÉgÉ ¢£ÁAPÀ 27,28-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 38/eÉ1612 C,Q 39,990/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 06-08-2009 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà zÁgÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ¥ÀzÁä±Á° ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ gÀªÀgÀ CgÉÆÃUÀå ¹Üw ¸ÀjAiÀiÁV E®èjAzÀ CvÀ£ÀÄ gÉÆÃUÀ ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ gÉÆÃUÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 6-8-2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÁä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ «oÀ×® zÁgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06/08/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀAmÉÆæî gÀÆA ¢AzÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ zÁzÁæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ±ËPÀvÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄPÀÄâ® ¸Á/ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ËPÀvÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 eÉ. 1800 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì vÀgÀPÁj CAUÀr¬ÄAzÀ vÀgÀPÁj vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 eÉ/ 1671 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ËPÀvÀ EvÀ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-08-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. J°eÁ¨Évï UÀAqÀ qÁå¤AiÀÄ¯ï ¸Á : vÁd¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁt ªÀĺÀ¯ï ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ qÁå¤AiÀįï vÀAzÉ ®ÄPÀÌ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀ ºÀt 500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ JqÀ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ £ÀÆQzÁUÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÁ°£À JqÀ »ªÀäärUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀŢݮè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/08/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀ PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï.25PÉ2157 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀlÖ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ºÀ½î ªÉÆÃgÀRAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.