August 16, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 16-08-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-08-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-08-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ gÁ ºÉ £ÀA- 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á: ¹AzÉÆî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦.-09 JPÀì, - 6381 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ§AUÁè¢AzÀ ¸ÀÆgÀvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA feÉ-3, Jn-4299 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦.-09 JPïì, - 6381 rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 279,337,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187, LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 15/08/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/08/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯É EAzÀ PÀgÀrAiÀiÁ¼À PÀqÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw ªÀ/ 3 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Mr¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ºÀÄqÀVUÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁvÀ ZÁA¨ÉÆ¼É gÀªÀjUÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ°è »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®QëöäÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§¼ÀzÀ°è E£ÀÄß G½zÀ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌUÀ° G¥À fêÀ£ÀPÁÌV ¸Á®zÉà ºÁUÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀAzÀ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÀ PÁgÀt vÀ£ÀUÁzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀzÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 379 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 15/08/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀĪÀÄA¢gÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/06/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ®PÀ̱ÉnÖ ¸Á; gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÊPÀ £ÀA. PÉ.J.38 JZï.-2101 n.«í.J¸ï. ªÀiÁåPÀì- 100 £ÉÃzÀÄÝ C:Q; ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV, MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ §½PÀ [CAzÀgÉ 2200 UÀAmÉUÉ ] ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ElÄÖPÉƼÀî®Ä §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV EgÀ°®è. ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀÄvÁÛr ºÀÄqÀÄPÁqÀÄ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è J¯ÁèPÀqÉUÉ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°®è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À §½PÉ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄãÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/07/2009 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ¨sÀzÀÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ FvÀ¤AzÀ ªÀ±À¥Àr¸ÀPÉÆAqÀ §UÉÎ ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÉÆrzÀÄÝ, D ¥ÀæPÁgÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄãÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆV PÀ¼ÀĪÁzÀ ¨ÉÊPï £ÉÆqÀ®Ä ¥ÉưøÀgÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d«vÀÄÛ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ ¨ÉÊPï ºÀÄqÀÄPÁr w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £À£ÀUÉ PÉÆr¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.