August 12, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 12-08-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-09-2009

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 504, 324, 326 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ- 11/08/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §ÄzÁgÉ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-11/8/09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ DgÉÆævÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PÀ§Äâ PÀlÄÖ CAzÀgÉ KPÉ PÀlÄÖwÛ¯Áè ¤£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ G½¢¢Ý K£ÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ PÀÆqÀUÉÆ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, PÉʪÉÄïÉ, PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 140/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/08/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-4208 n.«J¸ï. ªÀiÁåPÀì 100 ¸ÀÄdÄQ »AzÀUÀqÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ PÉqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPÀì. J¯ï. ¸ÀÄ¥ÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-5644 ªÉÆ¥ÉÊqÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.