August 20, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 20-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-08-2009

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 284, 328 L¦¹ ºÁUÀÆ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19-08-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) C°¸Á§ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÉưøÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ d£ÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÀ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÆ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ºÁUÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀ ¥ÀzÀxÁðªÀ£ÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwzÁÝ¼É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ¼ÁzÀ ±ÀPÀÄ£ÀÄ @ ±ÀPÀÄÌ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® G¥ÀzsÁåAiÀÄ ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ¼À£ÀUÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀ±À¢AzÀ 8 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. 800/- UÀ¼ÀzÀÄÝ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-08-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ©üªÀıÁåvÀAzÉ ®PÀëöät gÀAeÉÃjPÀgï ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aãÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-23 - «- 5940 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÁgÀ £ÀA fn-16-JJ-9924 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 353, 504, 355 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 19-08-09 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÆgÉ ¸ÀºÀ ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) £À 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ¸ÀzÀ¸Àå vÀÄPÁgÁªÀÄ mÉÊUÀgï EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁÖ¥sÀ gÀÆ«Ä£À°è J¯Áè ²PÀëPÀgÀ JzÀÄj£À°è §Æn¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ²PÀëPÀjUÉ ¨sÀzÀævÉ MzÀV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 323, 324, 354, 504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀÄvÀ¼ÀªÀiÁä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ±Á±ÀévÀ ¸À¸ÀéPÉëÃvÀæ CgÀtå E¯ÁSÉ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁzÀ°è VÃqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀ®Ä ¢£ÀUÀÆ°¬ÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ . ¸ÀzÀj £À¸ÀðjAiÀÄ°è ªÀĺÀäzÀ ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ RAiÀÄƪÀĸÁ§ EvÀ£ÀÄ ªÁZÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-08-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À¸ÀðjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À°zÀÝ ¸À¹ VÃqÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÀVΣÀ°è EqÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÊeÁj VqÀUÀ¼ÀÄ £ÉîPÉÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ ªÁZÀgï ªÀĺÀäzÀ ªÀÄfÃzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉʯÁUÀzÉ AiÀiÁPÉà PÉ®PÉÌ §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁUÀ PÉÊeÁj ©¢ÝªÉ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀPÉÆAqÀÄ JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.