August 19, 2009

BIDAR DIST DAILY CRIME UPDATE 19-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-08-2009OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. :- 131/09 PÀ®A 323.324. 504. eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-08-2009 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¸ÀPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÁUÉ ¸À®ÄªÁV DgÉÆævÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArw,vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2009 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RvÀUÁAªÀ UÁæªÀĢêÀÄzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ RvÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁlgÀªÀiÁå£À£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà zsÀgÀuÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«¬ÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr ºÁUÀÄ CzÉà ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀUÀ½AzÀ ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀzÉà ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgɯÁè ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®A £ÀA.6 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁlgÀªÀiÁå£ï EzÀÄÝ UÁæªÀÄPÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV MAzÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á« EzÀÄÝ D ¨Á«¬ÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀzÉà vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©nÖzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀzÉà ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ©qÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, MzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C£ÁºÀÄvÀPÉÌ JqÀªÀiÁr PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1400 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1500 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009 PÀ®A. 323,504,506,355 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2030 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á; ºÉÆgÀAr UÁæªÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CrAiÀÄ°è PÀÆ°PÁgÀjUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢üÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁd ºÁUÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉ®¸À MzÀV¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr J®ègÀÆ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ±ÁSÉ ºÉÆgÀArAiÀÄ°è SÁvÉ vÉgÉ¢gÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä SÁvÉUÉ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÀÆ°ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ 2005-06 £Éà ¸Á°£À°è vÉUÉzÀ SÁvÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CxÀªÁ E®è ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÀÆ°ºÀt £ÀªÀÄä SÁvÉUÉ ºÉÆgÀAr ¨ÁåAQ£À°è dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2-00 ¦.JA. UÀAmÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ºÉʧw ªÉÆÃgÉ ¸Á; ºÉÆgÀAr EªÀ£ÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀgÀ PÉÆÃuɬÄAzÀ §AzÀÄ gÀAqÉgÉ ¤ÃªÀÅ KPÉ E°èUÉ §A¢Ãj CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ®°èAiÀÄ §ÆlÄ vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀjAzÀ £À£Àß §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ gÀAqÉgÉ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼É ªÀiÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/09 PÀ®A.323,355,504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄrDgï 19/2009 PÀ®A. 174 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/18-8-09 gÀ gÁwæAiÀÄ°è ºÁªÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî, 33 ªÀµÀð G J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀr ¸Á ºÁgÉÆÃgÀUÉÃj, dAUÀ®PÉÆÃ¬Ä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀvÀÛ®°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ©üêÀgÁAiÀÄ ¥Ánî EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¤zÁæ CªÀ¸ÀÜAiÀÄ°è ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄPÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉüÉPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA92/09 PÀ®A323,324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-08-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ²æà PÉëêÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀuÁÚ ¨É¼ÀªÀÄUÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀzÉèUÁAªÀ(©) ¸Á: KPÀ®ÆgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV vÀ£Àß °RvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉazÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ DgÉƦvÀ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨É¼ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀzÉèUÁAªÀ(©) gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV £À£ÀUÉ fAV ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ JAzÀÄ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §rUɬÄazÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A: 323,324,504 L¦¹ gÀAvÉ PÉøÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¥ÀÆtð ªÀiÁ»wUÁV ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå253/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JAJ¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ UÉÆüÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ-23ªÀµÀð G-§¸Àì PÀAqÀPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ-38 J¥sï-214 ¸Á: UÉÆüÀ¸ÀAUÉ vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨sÁUÀåªÁr f: ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢-18/08/09 ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ §¸Àì £ÀA: PÉJ-38 J¥ï.214 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ PÀAqÀPÀÖgÀ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀ¤ EvÀ¤UÉ ZÁ®PÀ CAvÀ £É«Äù ªÀ¼ÀTAr ªÀÄÆ®PÀ alÖUÀÄ¥ÁàUÉ ºÉÆÃV ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¬Ä xÉÃlgÀ ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZÀÑ-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀzÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯ÁjUÉ rQ̪ÀiÁr §¹ì£À ZÉ¹ì ºÁ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ 30 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÀj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ 108 gÀªÀjUÉ PÀgɪÀiÁr J®zÀ®jUÀÄ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ PÁgÀt DgÉÆæ §¸Àì ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®PÀ UÀ¤ EvÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉðPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 253/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁ±ÀR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ ªÀiÁ£ÀågÀ°è ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå254/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 78(111) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ MAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁlrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1276 ºÁUÀÄ 1686gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f222 £ÉÃzÀgÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ PÁ®Ä £ÀrUÉAiÀÄ°è ¥ÀmÉïï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå C°èAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ £À£Àß ºÀwgÀ ªÀÄlPÁ Drj MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉ¼ÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ¢AzÀ 3500/-gÀÆ , MAzÀÄ ¥Á£ï ¥É¤ß£À PÀrØ ºÁUÀÄ 2 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 254/09 PÀ®A 78[] Pɦ DPÀÖ ºÁUÀÄ 420 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ ªÀiÁ£ÀågÀ°è ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2009 PÀ®A. 143,147,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ºÉʧw ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀÄ ¸Á; ºÉÆgÀAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆÝAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ºÉÆgÀAr UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ »r¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ vÀPÀgÁgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EzÉ zÉéñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è ¸À¨sÉ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÀÄvÀÄÛ 23 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä EªÀ¼À eÉÆvÉUÉ gÉÆÃdUÁgÀ AiÉÆÃd£É CPËAmï vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß JzÀÄjlÄÖ E®è¸À®èzÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ «£ÁBPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ°AiÀÄ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄä d£À¸ÀASÉå UÁæªÀÄzÀ°è PÀrªÉÄ EªÉ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß mÉç® ªÉÄÃ¯É §rgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÉÆæ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ºÁUÀÄ 35 d£ÀgÀÄ F J¯Áè d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀ d£ÀjUÉ E®è¸À®èzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ UÁæªÀÄzÀ°è PÁtzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀÄ d£ÁAUÀzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀÄ d£ÀgÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ vÉUÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F d£ÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr CªÀgÀÄ »AzÉ EgÀÄvÁÛgÉ ªÀUÉÊgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ 1] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÉÆÃgÉ eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ºÁUÀÄ 23 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆgÀAr UÁæªÀÄ 2] UÉÆæ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ºÁUÀÄ 35 d£ÀgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆgÀAr «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.