August 4, 2009

Bidar District Daily Crime Update 04-08-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04-08-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ : -

¢::03/08/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ©üªÀiÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/07/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÁf , £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ²ªÁf ºÁUÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÁf EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯ÉèAiÉÄ ©¢ÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® UÀtÂÚ £À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 409 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¥Áà ¥À¸ÁVð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ £ÉÃzÀgÀ 1994-95 jAzÀ 96-97 ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀªÉãÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ £ÉÃzÀgÀ°è 1994-95 jAzÀ 96-97 ¸Á°£À CªÀ¢üAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢¬ÄAzÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. 1] r.ªÁAiÀÄ. ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf ReÁAa ºÁUÀÄ «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ gÀÆ. 12,815=00 2] ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ gÀÆ. 744090=00 «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ 3] ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÄ «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ 111205=00 J®ègÀÆ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ MlÄÖ 868110=00 gÀÀªÀgÀÄ F ªÉÄð£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À¯ï zÁªÉ ºÀÆqÀĪÀAvÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÀAUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁKSÉýîUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÆUÀzÁ¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁå ºÀªÁ¯ÁÝgÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-3149 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ DmÉÆ »rvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ zÉÆrØ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÁPÀë¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27,28/07/09 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 272 £ÉÃzÀÝgÀ°è MAzÀÄ UÉÆzÁªÀÄzÀ°è JgÉqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ©½ §tÚ KuÉÚ ZÀÄPÉÌ, Rr SÉÆÃqÀÄ, ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÀj ºÀAqÀ SÉÆÃqÀ CUÀ® ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ JwÛ£À QªÀÄävÀÄÛ 25,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 50000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¹zÁÝuÁÚ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀ MAzÀÄ ºÉÆÃj ©½ ºÀAqÀ M¼ÀUÀqÉ PÀ¥ÀÄà §tÚ, C.Q.10,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ »UÉà MlÄÖ 60,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 82/09 PÀ®A 394 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ: 03/08/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd 30 ªÀµÀð, ¸Á. ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßzÉà M«Ä¤ PÁgï ¸ÀA. PÉJ-32/JªÀiï-7153 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÀAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ §½PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁé°¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ PÀAnæ ªÉÄÃqï ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ M«Ä¤ PÁgï£À°èzÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ 2 ªÉƨÉʯï, 30 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 5800/- MlÄÖ C.Q. 44,800/- £ÉÃzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.