August 9, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 09-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-08-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢::08/08/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ , ¢ 07/08/09 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ±ÁºÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¹ªÉÄÃAl ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ±ÁºÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08/08/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÉÃUÀzÀ »ÃrvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ZÁ®PÀ£À KqÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 498(J) 323 504,506,eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/08/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀAiÀiÁå ZÀAzÀgÀV ¸Á// ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ 2) ªÀÄzsÀĪÀÄw 3) ²¯ÁàgÁt 4) ¸Àa£À CAvÁ 4 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw FPÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 7/2/06 gÀAzÀÄ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²æà §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ®UÀß PÁ®PÉÌ 1,®PÀë 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw DPÉAiÀÄ UÀAqÀ «gÉñÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠣ÁzÀt ¥Àæ¨sÁªÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ GµÁ .¸ÀÄzsÁ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÁªÀÅ PɽzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè. £ÁªÀÅ ªÉÄÃrPÀ¯ï ºÀZÀÄÑvÉÛÃªÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ºÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.