August 26, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 26-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ; 26-08-2009

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 324,323,504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 25/08/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UËgÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G «zÁåyð ¸Á ¤lÆÖgÀ (PÉ) gÀªÀgÀ vÀAzÉ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ J1 C£ÀßgÁªÀ UËgÉ E§âgÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ J1 EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÆÃjAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¢£Á®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ §AzÀÄ ¤®ÄèwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸ÀÄPÉÆà CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ & ªÉÆÃjAiÀÄÀ ¤ÃgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁÛUÀ
C£ÀßgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É , vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÀÆ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢::25/08/09 gÀAzÀÄ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå C£À¢üPÀÈvÀ ªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀÆ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ JAzÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀgÀÄ ¨ÁåV£À°è 180 JªÀiïJ¯ï£À 31 AiÀÄÄJ¸ï «¹ÌAiÀÄ ¨ÁmÉ®UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.