August 13, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 13-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-08-2009


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 12/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 1610 UÀAmÉUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ¥ÀmÉîgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ¸Á§ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆdl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7250/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 12-08-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.n.f. gÁAiÀÄÌgï rJ¸ï¦ ¯ÉÆPÁAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7-8-09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ SÁ° UÁå¸À ¹°AqÀgÀ vÀÄA§®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÀbÉÃjAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 8-08-09 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä SÁ° ºÉZï¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.