August 10, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 10-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-08-2009.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09/08/2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ »ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©¯Á¯ï ªÀÄfÓÃzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À²Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀgÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉÊzÀgï vÀAzÉ C«ÄÃgÉÆâݣÀ ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á: »ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ºÀwÛgÀ 600/- gÀÆ¥Á¬Ä RAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ DAiÀÄħ£À ºÀwÛgÀzÀ 600/- gÀÆ., vÁeÉÆâݣÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 500/- gÀÆ. ¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 400/- gÀÆ., CºÉäÃzÀ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 600/- gÀÆ., CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ C° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀzÀ 350 C®èzÉ J®ègÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ 350/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 3400/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/09 PÀ®A 504, 324, 341 L¦¹ :-

¢:: 09/08/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀAiÀÄ-12 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 9/8/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ §¹ì£À ºÀwÛgÀ UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ¥ÉÊQ gÀ« vÀAzÉ ¨Á§Ä dªÀiÁzÁgÀ PÀ§â°UÉgÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà E°èUÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á ªÀÄUÀ£É vÉÆÃj¹Û¤ ¤£ÀUÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤£ÀÄ K£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr¢Ý¤ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ E¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 09-08-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Áà ZÀl£À½î ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ ¥Àw ¨sÀzÀæ¥Àà¤UÉ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÀV ¸Á® ºÁUÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¨ÁåAQ£À ¸Á® 10300/-gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð PÀ§Äâ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÉ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ FUÀ ¸ÀzÀå ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É EgÀĪÀÅ¢®è vÀ£ÀUÁzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀzÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ zsÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.