August 25, 2009

BIDAR DIST DAILY CRIME UPDATE 25-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-08-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24/08/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æÃ, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¥Ánî ¸Á: zÉêÀ£À vÉUÀ£ÀÆgÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀ̼ÁzÀ ²ªÀeÁvÁ EªÀ½UÉ UÉÆÃmÁð (©) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¨sÁªÀ¤UÉ ªÉÆÃzÀ®Ä MAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwUÉ 2 UÀAqÀÄ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨sÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀªÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ NAPÁgÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. ¨sÁªÀ wjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ §AzÀ ºÀt ºÁUÀÄ wAUÀ½UÉ §gÀĪÀ ¥É£À±À£ï ¸ÀºÀ DPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ NAPÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÄ NAPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀ̽UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝgÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24-08-2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ NAPÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä CPÀÌ ²ªÀeÁvÁ EªÀ¼ÀÄ «µÀ PÀÄrzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃmÁð (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß CPÀÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀªÀÅ. £À£Àß CPÀ̽UÉ CªÀ¼À ¨sÁªÀ NAPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÉÃRgÀ EªÀj§âgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀ §UÉÎ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A 323, 341, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23/08/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¥ÀgÀ§uÁÚ NAPÁgÉ ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¼À EvÀ£ÀÄ UÀuÉñÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ËqÀ ¹àÃPÀgÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DV UÀuÉñÀ PÀmÉÖ E½zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ°PÉÌ UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ºÀvÀÄÛwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 24-08-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á : ªÀÄgÀPÀ® gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.