August 8, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 08-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-08-2009


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå240/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 337 L¦¹

¢::07/08/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ 4¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ C°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, DvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄAvÉ £ÀªÀÄä CtÚ §¸Àì EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA J¦-12/¹-7412 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁrάÄAzÀ ºÀĨÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ zÁrÎUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É j¯ÁAiÀÄ£Àì PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 240/09 PÀ®ªÀÄ 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 324,504,L¦¹ 324,504,

¢£ÁAPÀ 08/08/09 gÀAzÀÄ 1100 ¦üAiÀiÁ𢠲æà CA¨ÁgÁªÀ vÀAzÉ CA¨Ád ¨ÉÆøÀ¼É G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/ ªÀÄgÁoÀ ¸Á/®RtUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ CgÀt ºÁQzÀ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ AiÀiÁjUÉ Pɽ §A¢ CgÀt ºÁQ¢ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/08/09 gÀAzÀÄ 2100 WÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁå ¸ÀÄUÉƼÀUÉ n«J¸ï JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J-39-ºÉZï-7730 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ £ÁUÀzÉ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À »rzÀ vÀ¦à ºÉÆgÀ½ ©zÀÝ ¥ÀjtªÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁa ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.