August 24, 2009

Bidar Dist. Daily Crime Update 24-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 24-08-2009


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 323, 324, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

qÁPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï gÀªÀj 4 d£À CtÚvÀªÀääA¢jzÀÄÝ J®èjUÀÆ »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀªÀi¥Á¯Á ºÀAaPÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî ªÀÄÄmÉñÀ£À DzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjPÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-08-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄÃAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20-08-09 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀmÉÖUÉ PÀÆr¹zÀ eÁ°UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀmÉÖUÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀÆr¹zÀ eÁ°UÉ vÀ£Àß ¯Áj rQÌ ªÀiÁr ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà PÁ¼É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: r.J¸ï.J¸ï ¸ÀAZÁ®PÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 341,325,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ £À¢ªÀĸÁ§ªÁ¯É ¸Á// ºÀĸÉä D®ªÀÄUÀ°è alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÀwÛ EgÀÄvÀÛªÉ »jAiÀÄgÀÄ ºÀAaPÉÆArzÀÝ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀ ªÀÄĤì¥Á°Ö¬ÄAzÀ CªÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Áå EvÀ£ÀÄ qÀ¨Áâ ºÀZÀÄÑwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ qÀ¨Áâ ºÀZÀѨÉÃr eÁUÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¤ì¥Á°Ö¬ÄAzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä qÀ©â ºÀaÑPÉƽî CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀ¥ÉAlgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ J¦JªÀiï¹ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C£ÀªÀÄÆ® ©gÁå¤ ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Áå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¯ÁqÀ¯ÉøÁ§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä £ÁzÀ eÁ«ÃzÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.