August 11, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 11-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-08-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 109,323,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/08/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ eÁdð vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÀÄgÀ£À½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÁAiÀiÁ ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ ¥ÁAiÀiÁ ºÁPÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 279, 336 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-08-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ f¥ï £ÀA. FJ-02-7341 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï £ÉÃzÀgÀ°è «ÄvÀªÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß fÃ¥ï ¥sÀÄmï ¨ÉÆmïð mÁ¥À ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 279, 336 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-08-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw aAvÁ¯É fÃ¥ï £ÀA. PÉ-23-JªÀiï-3284 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉZÀÄÑ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß fÃ¥ï ¥sÀÄmï ¨ÉÆmïð mÁ¥À ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2009 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï J2 C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ J3 ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ J4 ²ªÀgÁd J5 ©üêÀÄuÁÚ J®ègÀÆ ¸Á: CUÁægÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹ÖÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7045 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¶ÖPï aîªÀ£ÀÆß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÆß zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.