August 23, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 23-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-08-2009

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁd²æà UÀAqÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁd²æà UÀAqÀ C¤® ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸ÉÆzÀgÀvÉÛAiÀiÁzÀ ( ªÀÄÈvÀ ªÉåQÛ) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ¼É eÉÆÃgÁV ¯ÉAqÀPÉ£À ºÀ¼Àî zÁn §gÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è MªÉÄäÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV §AzÀ ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀzÀ C¯É¬ÄAzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è DAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ DfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A PÀ®A. 498[J], 307 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦.AiÀiÁåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ºÀ¹Ã£Á UÀAqÀ ¸ÀgÀªÀgÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á; ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁªÁr UÁæªÀÄzÀ £ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀgÀªÀgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ zsÀªÀÄð ¥ÀzsÀÞw ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1-2 wAUÀ¼À DzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ©ÃeÁ£ï, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¸Á§ gÀªÀgÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ «£ÁB PÁgÀt ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ®UÀßzÀ°è PÉÆlÖ 35,000=00 gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ¸ÁPÁV¯Áè ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß 50,000=00 gÀÆ. ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉý ªÀÄ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ M¯É ¸Áj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAqÀ §AzÀÄ MwÛ »rzÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀÄ qÀ©âAiÀÄ°èAiÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 22/08/09 gÀAzÀÄ «oÉÆèÁ UÀ°èAiÀÄ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ dAiÀĪÀAvÀgÁªÀ ¤gÀWÀ¼ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¼ÀA (JA.J¸ï.) ¸ÀzsÀå «oÉÆèÁ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21, 22/08/2009gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆÃmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂVzÀÝ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/09 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-

¢::22/08/09 gÀAzÀÄ 0110 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 wAUÀ¼ÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀįÁ¨Á¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÉÄðAzÀ -ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ gÁwæAiÀiÁVzÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀªÀ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ ;-

¢²æêÀÄw. gÀ¦üPÀªÀŤ߸Á ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ ªÀiÁqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/08/09 gÀAzÀÄ 0300 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ²PÀëPÀgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¸À¨sÉUÁV PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁV D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀÄUÉAzÀæ EªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÉÝ CAvÁ ºÉý PÁAiÀÄðzÀ²ð PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽPÀÄPÉÆAqÁUÀ £ÁªÀÅ ¤ÃªÀÅ PÁAiÀÄðzÀ²ð C¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¸ÀÆ£É AiÀĪÀjUÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÄgÀÄUÉAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ£ÀÄ UÉÆwÛzÉ £Á£ÀÄ PÉÆlð¢AzÀ DzÉñÀ vÀA¢gÀÄvÉÛ£É `` CAvÁ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä PÉÊAiÉÄwÛgÀÄvÁÛ£É ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ `` fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÉÆÃmÉ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ²æà gÁªÀÄ UÀÄAqÁf gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁdÄ EvÀ¤UÉ F jÃw ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è, ¨Á ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ PÀgÉzÁUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÁågÉÆ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸À°PÉÌ, CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ£ÀÄ.