August 6, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 06-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-08-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/08/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ 42 ªÀµÀð eÁ B °AUÁAiÀÄvÀ G B ªÁå¥ÁgÀ ¸Á B ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 04-05/08/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16000/- ºÁUÀÄ UÉÆ®Ø ¥sÁèöåPÀ ¹ÃUÀgÉÃl ¥ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ ZÀAzï ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ CA.Q. 8400/- ¨ÉïɪÀżÀîzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 24,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 121 PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët PÁAiÉÄÝ 1983 :-
¢£ÁAPÀ; 05-08-09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆgÀ PÁ¯Éd ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è £À¹ðAUÀ ¥ÀjÃPÉë UÉÆøÀÌgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀjPÉëAiÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj £ÀÆgÀ PÁ¯ÉfUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ C°è PÀAqÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ, ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄ, zÀĪÀåðªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¨sÁVªÀiÁrgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, »ÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä aÃ¥sï ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAmï JPÁì«Ä£ÉµÀ£ï ¸ÉAlgï PÁ¯ÉÃeï ©ÃzÀgÀ & C§¸ÁgÀªÀðgÀ EªÀgÀÄ «¥sÀ®gÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæzÀ®èzÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉë zÀĪÀåªÀºÁgÀPÉÌ PÉÆqÀ PÁtzÀAvÉ EgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃPÁë CªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄPÉÌ zÀĵÉÖçÃögÀuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ ºÁ¼ÁUÀĪÀzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹zÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ j¥ÉÆÃðl EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀwÛ¹¯ÁVzÉ, F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄ, ¥ÀjÃPÁëzÀĪÀåðªÀºÁgÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ (¸ÉÊPÀëtÂPÉ) ªÀAZÀ£É ¥ÀĸÀ¯ÁªÀuÉ zÀĵÉÖçÃgÀuÉ F DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 193/09 PÀ®A 143,147,324,354,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05/08/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²ªÁ£ÀAzÁ ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ¯ÁªÀw , ±ÉÆèsÁ EªÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ©üêÀÄuÁÚ PÀÄqÀvÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©üêÀÄuÁÚ PÀÄqÀvÉ EªÀgÀ D¼ÀĪÀÄUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd UÉÆÃzsÉ EvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ® PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ £ÁªÀÅ agÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ²ªÀgÁd UÉÆÃzsÉ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ FUÀ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ §rUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤ÃªÀÅ E°èAzÀ ºÉÆÃzÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄäUÉ E®èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀîÀ¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå85/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A279,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 5/809 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæ¥ÀägÁAvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄAzÀgÀA ¥sÉÊ£Á£Àì ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ CdgÀ vÀAzÉ Cfd«ÄAiÀiÁ ¸Á/ wæ¥ÀægÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J339 JZÀ 4635 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¤ÃzsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ J£À F PÉ E DgÀ n ¹ §¸À £ÀA PÉ J 34-4854 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CdUÀgÀÄPÀvɬÄÃAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀavÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÀÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/09 gÀ PÀ®A 279,338 L¦¹.dÆvÉ 187 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ