August 18, 2009

DAILY CRIME UPDATE 18-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-08-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ²æêÀÄÄAr ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠻ÃjAiÀÄ ªÀÄUÀ£À £ÉAl¸ÀÛ£À PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¢AzÀ D¼ÀAzÀPÉÌ PÀÆædgï £ÀA PÉJ-37/JªÀiï-1298 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw EgÀªÀiÁä, ¨sÁUÁ¢ UÀÄgÀuÁÚ, vÀªÀÄä «oÀPÀgÁªÀ, ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ gÀ«ÃAzsÀæ J®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ D¼ÀAzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĨÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä xÉlgï »AzÉ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ ¢Ã°¥À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦àzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ JqÀªÀÄVίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ J®èjUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¨sɪÀļÀSÉÃqÁgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢ : 16/08/09 UÉÆÃmÁð UÁæªÀÄzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ UÉÆÃmÁðPÉÌ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï-12/7855 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á-aAZÉÆýî EªÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃmÁðPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆzÁUÀ gÉÆÃr£À ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PÁj ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆzÁUÀ CµÀ×gÀ°èAiÉÄ »A¢¤AzÀ ºÀĨÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÁmÁ UÀÄqÀì mÉA¥ÀÆ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£Àß PÁgÀ£À »A¢£À ¨sÁUÀ dRA UÉÆArgÀÄvÉÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-08-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨É¼ÀAUÉ ¸Á: UÀzÉèUÁAªÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁzÁt vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀĺÁAvÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.