August 21, 2009

Bidar District Daily Crime Update 21-08-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-08-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 332 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 20/08/09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÉÄñÀ ¹¦¹ 854 ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1155 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©Ãl £ÀA B 6 gÀ°è ©Ãmï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 0240 UÀAmÉUÉ ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ZɮĪÁ ¯ÉPÀÑgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 0245 UÀAmÉUÉ CzÉ NtÂAiÀÄ°è ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý E§âgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ºÉýzÉÝ£ÀAzÀgÉ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DUÀ £ÁªÀÅ ±À§Ý PÉý J¢ÝgÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ vÀPÀët E§âgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîjUÉ »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ : -

¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉÉ qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ DVzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ ²ªÀZÁAiÀÄð ¸Áé«Ä ºÁªÀV ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ Cfð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå ªÀÄA¢gÀzÀ°è CrUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÁªÀV ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ qÉÆÃtUÁAªÀzÀ°è ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19,20/08/09 gÀªÀÄzsÀå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ °AUÀPÉÌ ºÁQzÀ ¨É½îAiÀÄ ºÀuÉ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 15,000=00 gÀÆ.zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/08/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ¤ªÀwð ¹AzÉ, ªÀAiÀÄ 42 ¸Á WÉÆÃmÁ¼Á vÁ §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è ¸ÀaÃ£ï ªÀiÁ½gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ ¸ÀwõÀÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨sÉÆÃUÁ¯É, ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¨sÉÆÃUÁ¯É gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀjPÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà J£ÀUÀÄAzÉ ¸Á; ºÉÆgÀAr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 4 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ CªÀgÀ°è 3 £ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ ±ÀAPÉæ¥Áà EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ J¯Áè CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÉæ¥ÁàgÀªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀiÁägÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §§° ªÀÄgÀ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EªÀgÉà w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CA¢¤AzÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÁUÀÄ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÁeÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï J£ÀUÀÄAzÉ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆgÀAr ¸ÀzÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.