December 1, 2007

CRIME UP-DATE FOR 01-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-12-2007


C¸Àé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/11/07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢UÁgÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ oÁªÀgÁ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] oÁªÀgÁ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 30-11-07 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ gÁdÄzÁ¸À vÀAzÉ oÁªÀgÁ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] oÁªÀgÁ vÁAqÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0720 UÀAlUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/07 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30-11-07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ®¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ZÁAzÀ¸Á§ªÁ¯É ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 30-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É agÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAiÀÄÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁQ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÉîPÉÌ ©zÁÝUÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀvÀÛ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆýî CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 29/07 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324/07 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/11/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¢°¥À vÀAzÉ ²ªÀAiÀiÁå vÉ®AUÀ EvÀ£ÀÄ £Á° ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄ®Ä ©mÁÖUÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á° ªÀiÁr¹PÉÆ½î »ÃUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃr CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ,PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÀ®A 323/07 417 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 51 (©)(1) eÉÆvÉ 63 PÁ¦ gÉÊmï DåPÀÖ-1957 :-

¢£ÁAPÀ: 30/11/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀ¥ÉÆêÀ£À CmÉƪÉƨÉÊ®ì ¨sÁ°Ì 2) RAqÉæ ZÀAzÀæPÁAvÀ (ºÉ¸ÀgÀÄgÀ»vÀ CAUÀr) ¨sÁ°Ì
3) UÀeÁ£À£À CmÉÆ ¸ÉAlgÀ ¨sÁ°Ì 4) ªÉÄ/²æà gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ mÉÊgÀ ªÀPÀìð ¨sÁ°Ì CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrUÀ¼À°è ªÉÄÊPÉÆ ¨ÁæöåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÀÈw ¸ËªÀÄå ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊPÉÆ ¨ÁæAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À®è JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÄÊPÉÆ ¨ÁæöåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ©r¨sÁUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀA¥À¤AiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀiÁAiÀÄPÀ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀAa¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄ£ÀUÀįÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á®AiÀiÁå gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.