December 12, 2007

CRIME UP-DATE FOR 12-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1. ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/07 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 12-12-07 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÀÄÛPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-32-J-8015 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ qË£À¯ï ºÀwÛgÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ §½ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀgÀ§ªÀiï PÁgÁªÀzÀgÁ , ªÀAiÀÄ: 24eÁw ªÉÄÃgÀ ¯Áj £ÀA feÉ-11-qÀ§Æèöå-3616 ¸Á: ¥ÉÆgÀ§AzÀgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀĪÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1) ²æà zÀvÀÄÛPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²: ¸Á: CtÆÚgÀ , vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð 2)²æà PÉʯÁ±À vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ Vj ªÀAiÀÄ: 20 , ¸Á: ¥ÉÆgÀ§AzÀgÀ gÀªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

1. UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/07 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 20-11-07 ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀ£À PÉÆý gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼Áz gÀÆ¥Á° ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÉzÉ £Á£ÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉÝ£ÉAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ 4 ¢ªÀ¸À DzÀgÉ §gÀ°¯Áè DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¢: 20-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É SÁ° CªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀgÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ E£ÀÄߪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛ £ÀqÉAiÀÄ°¯Áè ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07 PÀ®A : 457,380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/12/07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÁ// ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ gÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ QgÁt ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ® ¸ÉÆÖÃgÀÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄPÁÛgÀ CºÉäÃzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÁ¬Ä®UÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÉÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸À NqÉzÀ ZÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, vÀPÀët £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ ²æà C¤®PÀĪÀiÁgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ, E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄ¯É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ±ÉÃlgÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑzÀÄÝ ±ÉÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆà UÁè¸À£ÀÄß MqÉ¢zÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃgÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÉÃlgÀ£ÀÄß JwÛ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ±ÉÆà UÁè¸À£ÀÄß NqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, Û D¸ÀàvÉæAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è UÉÆqÉUÉ ¸ÁÖöåAqÀ ºÀaÑ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ 14'' ªÀżÀî N¤qÁ PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gÀ né.«. £ÉÃzÀgÀ C.Q. 6,500/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ «í.UÁqÀð PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÁÖööå©èdgÀ £ÉÃzÀgÀ C.Q. 700/- £ÉÃzÀÄ EgÀ°¯Áè PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 10, 11/12/07 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÉÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ ±ÀlgÀ£ÀÄß JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EnÖzÀ N¤qÁ PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gÀ n.«. & ¸Áööå©èÃdgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 187/07 PÀ®A 457,380 L.¦. s¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2007 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/12/2007 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ eÉÆö ªÀAiÀÄ 41 ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/12/2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¥ÁlzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÉƼÀV¤AzÀ §AUÁgÀzÀ 10 UÁæA. 1 GAUÀÄgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ UÁæA. 1 GAUÀÄgÀÄ, ¸ÉêÀ£À ¦Ã¸À 7 UÁæA. §AUÁgÀzÀÄ, §AUÁgÀzÀÄ gÀhÄĪÀÄPÁ 7 UÁæA. ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ªÀÄt 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀÄÝ, §AUÁgÀzÀ J¯É MA a£Àß §AUÁgÀzÀ 2 ¦ü¸À, 2 UÁæA,§AUÁgÀzÀ UÀÄgÀÄ ±À¤, ¥ÀæxÀªÀÄ 2 UÁæA, ¨ÉýîAiÀÄ Cyð ¸ÉmïÖ 7 vÉÆð, ¨ÉýîAiÀÄ §lÖ®Ä 2 ¦¸À, 3 vÉÆ°, ¨ÉýîAiÀÄ PÀqÀUÀ 2 £ÀUÀ, 4 vÉÆð, ¨ÉýîAiÀÄ PÀÄA,PÀÄA, qÀ©â »UÉ MlÄÖ C;Q; 41,200-00 gÀÆ, ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000-00 gÀÆ »UÉ MlÄÖ 71,200-00 gÀÆ. £ÀªÀÄÆzÀÀ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉýîAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ 41,200-00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000-00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2007 PÀ®A, 457, 380 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2007 PÀ®A. 457,380 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 11/12/2007 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸À£ÀªÀÄÄR¥Áà ¸Á; ¸ÉÆ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11/12/2007 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 11 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À¼À¥ÁvÉæAiÀÄ°è CQÌAiÀÄ°è, ¸À£Àß qÀ©âAiÀÄ°è 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ 1 GAUÀÄgÀÄ, 5 UÁæA 2 GAUÀÄgÀÄ, ¨ÉýîAiÀÄ 5 vÉÆïÉAiÀÄ 3 ZËPÁ, ¨ÉýîAiÀÄ 3 eÉÆvÉ 6 vÉÆÃ¯É ZÉÊ£À, 3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ 1.5 UÁæA, 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÁ, ¨ÉýîAiÀÄ 1 vÉÆÃ¯É PÀÄAPÀĪÀÄ qÀ©â, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,500-00 gÀÆ, 20 PÉ,f. CQÌ, 20 PÉ,f, vÉÆÃUÀgÉ ¨ÉüÉ, 2 ¦vÁA§gÀ ¹ÃgÉ, 4 ¸ÁzÁ ¹ÃgÉ, 5 eÉÆr ¥ÁåAl ±Àlð »UÉ MlÄÖ C;Q; 41,500-00 gÀÆ, ¨ÉïɪÀżÀî ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÁÝgÉ ªÀUÉÊgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2007 PÀ®A, 457,380 L¦¹, CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrüPÉÆAqsÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/07 PÀ®A 457,380 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 11/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà VjÃzsÀgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛf ©gÁzÁgÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ, UÀdgÁªÀÄt 10 UÁæA, §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À 5 UÁæªÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 »UÉ MlÄÖ 15,500-00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1. §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ r Dgï ¸ÀASÉå 21/07 «¢ü: 174 ¹Dg惡:-

¢: 10-12-2007 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æÃ.¸ÉÆ¥À£À vÀAzÉ UÁå£À¨Á PÁA§¼É ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA§gï 106 gÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£ÀÀ ªÀÄgÀzÀPɼÀUÉÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÁæAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-32 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ «µÀ ¸ÉªÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ²æà ¸ÉÆ¥À£À vÀAzÉUÁå£À¨Á PÁA§¼ÉgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÉÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ r Dgï ¸ÀASÉå 21/07 «¢ü: 174 ¹ Dgï ¦ ¹ jÃvÀå PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 423/07 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡:-


¢£ÁAPÀ 12/11/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PàvÀªÀå ªÀÄqÀÄwÛUÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ g¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ agÀvÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ C®èzÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃr PÀtÄÚ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄð®¥ÀPªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ ªÀAPÉÆqÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw eÉƶ ¸Á// eÉƶ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj AiÀÄĪÀPÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ oÁÀuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 423/07 PÀ®A 110 (f) ¹ Dgï ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


2.PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/07 PÀ®A 448, 324, 354, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10/12/07 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉƸÀÌgÀ ªÀiÁåQì qÉæ¸ï vÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¼À PÁQ eÉÆvÉ MAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ GqÀÄ MAzÀÄ £Á£ÀÄ GqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¦æAiÀiÁAPÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÀÄgÉrØ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr £ÀUÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/07 PÀ®A 143, 448, 324,504, eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 10/12/07 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀgÉrØAiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¥ÁAZÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÀA¢PÉÃgÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
4. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/07 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄPÀzÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢UÀA§gÀ, gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝgÉÆ ¨sÉÆ¹Ø ªÀÄPÀÌ¼É PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉêzÀÄ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄPÀzÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀ ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ¢UÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ EªÀj§âgÀÆ £À£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ MwÛ »rzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§PÀĽAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄ EzÀÝ vÀAzÉ CA§ÈvÀ¹AUÀ, vÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄt¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä gÀ« EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 162/07 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/07 PÀ®A 341, 323, 504,eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® CAzÁdÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁeÉÆüÁ ºÉÆÃUÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CA§ÈvÀ¹AUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀiÁgÀÄt¨Á¬Ä ºÁUÀÆ DvÀ£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀj¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ®UÉÃdzÉÆA¢UÉ CªÀgÀ GjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CA§ÈvÀ¹AUÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝªÉ JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt 18 ¸Á«gÀ gÀÆ £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆnÖ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrj CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠨ÉgÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CA§ÈvÀ¹AUÀ, ºÀj¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K ¨sÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£É J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ ¤®Äè CAvÁ ªÀÄƪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ºÀj¹AUÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K gÀAr ªÀÄUÀ£É ,£À£ÀUÉ ºÀt ¤£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ K£À ªÀiÁqÉÆÌw ªÀiÁqÉÆÌ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÀj¹AUÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß vÀ¯É »A¨ÁUÀPÉÌ UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CA§ÈvÀ¹AUÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ,mÉÆÃAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ gÀ« EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è £ÉÆÃr ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄÀ ,gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ £À£Àß »jAiÀÄjUÉ w½¹ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 163/07 PÀ®A 341,323,504,eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.