December 20, 2007

CRIME UP-DATE FOR 20-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 431/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-12-07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀÄ. ¸ÀĪÀiÁ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ªÀÄoÀªÀÄw ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-²ªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , PÉ.E.© ¨ÉÊ¥Á¸À J£ï.JZÀ-9 gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà «ÃgÀ¥Áà DAiÀÄð ªÀÄ»¼Á ªÀĺÁ-«zÁå®AiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠩J¸ï.¹ CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19-12-07 gÀAzÀÄ PÀA¥ÉÆålgÀ ¸ÉÊ£Àì «±ÉõÀ PÁè¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ PÁè¸ÀUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV PÁè¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÁzÀ ²¯Áà , gÁeɱÀéj gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÁ®£ÀrUɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ J£ï.JZÀ-9gÀ gÉÆÃr£À ªÀgÉUÉ §AzÀÄ PÉE© ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ MAzÀÄ SÁ° DmÉÆà £ÀA./PÉJ-39/4373 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄ J£ï.JZÀ-9gÀ ªÉÄÃ¯É PÉE© ¨ÉÊ¥Á¸À¢AzÀ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°èAiÉÄ Dgï.n.N ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀÄ»¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV DmÉÆ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÁUÀ¢AzÀ PÁ°£À ªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ²¯Áà vÀAzÉ «gÀuÁÚ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ EªÀ½UÉ §®¨sÁUÀzÀ §Äd¢AzÀ PÁ°£À ªÀgÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉñÀéj vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå EªÀ½UÉ JqÀ§ÄdPÉÌ, JzÉAiÀÄ ªÉÄ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®»ªÀÄärUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19/12/2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà gÁªÀıÉÃmÉÖ ªÀAiÀÄ:34 ¸Á/ ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¤lÆÖgÀ [©]. gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J:38 ºÉZï:8740 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1200 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¸Á/ £ÁUÀÆgÀ [PÉ]. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J:38 ºÉZï:4708 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁPÀ vÀ£Éß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AÄzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ & DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:177/07 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 30/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ZÉ£ÀßPÉñÀªÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á// PÀtPÀmÉÖ vÁ// CgÀ¹PÉÃgÉ f// ºÁ¸À£À E£ÀvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ MAzÀÄ ºÀÄqÀVUÉ ¦æw¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀÄ ¢: 18/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ CªÀ¼À «µÀAiÀÄzÀÝ°è vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©Ãj fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ «µÀ ¸ÉªÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåwÛÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 30/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ AiÀÄÄrDgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/07 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/12/07 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À eÉÆvÉ JJ¸ïL ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹¦¹-1506, 863, 1319, J¦¹-213 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ²gÀÆj UÁæªÀÄzÀ ZËPï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ¹A¢ ¸ÁUÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀiÁ£É ¸Á; C¥ÀZÀAzÀ vÁ; D¼ÀAzÀ EvÀ£À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 °Ãlgï ¹A¢ AiÉÆA¢UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ MAzÀÄ °Ãlgï ¸ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀ ¹A¢ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £Á±À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ UÉÆ«AzÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ¯ÁqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¹A¢AiÀÄ MlÄÖ QªÀÄvÀÄÛ 375/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/07 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/07 PÀ®A 504, 323, 324, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20/12/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj JAPÀªÀiÁä vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G/ «zsÁåy𤠸Á; §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ; ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤Ãj£À mÁQUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ CdÄð£À eÁw PÀ§â°UÉÃgï zÉëAzÀgÀ vÀAzÉ CdÄð£À eÁåw PÀ§â°UÉÃgï E§âgÀÆ ¸Á; §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ E°èUÉ §A¢¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ¤Ãj£À mÁQ ¸ÀgÀPÁgÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ PÀªÀļÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀÀ£ÀUÉ G¯ÁÖ ªÀiÁvÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« £À£Àß PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀaÑ ªÀÄvÉÛ C¯Éèà ©¢ÝgÀĪÀ PÀ°è¤AzÀ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ E¢Ýj CAvÁ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀļÀªÀiÁä EªÀ¼À ªÀÄUÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ K£ÀÄ C£ÀÄßwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/07 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 16/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Áèmï PÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ¸ÀwñÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ 2. aAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÁzÁgÁªÀ 3. ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ 4. C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöät J®ègÀÆ ¸Á; PÉÆ»£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JA§ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/07 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/07 504, 109, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢: 12/12/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7.34 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9448417566 £ÉÃzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁVAzÀæ 2. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁVAzÀæ 3. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ £ÁVAzÀæ 4. ªÀiÁuɪÀÄä UÀAqÀ £ÁVAzÀæ 5. £ÁVAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á 6. gÉÃtÄPÁ¼À ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è) 7. gÉÃtÄPÁ¼À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á; ºË¸ï £ÀA 13-4-239/9 J-99 PÁgÀV¯ï £ÀUÀgÀ PÀ«vÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ fÃAiÀiÁUÉÆqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA 914032456038 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgɪÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ QqÀ£Áå¥ï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/07 PÀ®A 504.109.506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.