December 19, 2007

CRIME UP-DATE FOR 19-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-12-2007 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ zÉÆAr¨Á EªÀ½UÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉAzÀÄ §AzÀ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¸Á: OgÁzÀ EªÀjUÉ «ZÁj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18-12-2007 gÀAzÀÄ 4.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ²ªÀªÀiÁä EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæ vÉÆj¸À®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ OgÁzÀ ©.E.N. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ªÀiÁQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J 38/2299 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀiÁQì PÁå§ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁ®PÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/07 PÀ®A 279 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2007 PÀ®A 279, 337, 304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/12/07 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÁ¼ÉPÀgÀ, ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁw gÀAUÁgÉ, G. ²PÀëPÀ, ¸Á/ d£ÀªÁqÀ. vÁ/ f/ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ ºÉýPÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PË¼É ºÉZï.JA. gÉÃPÀļÀV E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ ºÉZï-6860 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/6786 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆêÀıÉRgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ »AzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀPÉÌ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÄÝ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÀæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÉÃj¹zÁUÀ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2007 PÀ®A 279, 337, 304[J] L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 11/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18-12-2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÁ zÀ¼À ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄüÀ EzÀÄÝ F §UÉÎ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀgÀ¨sÀvÀ ¥ÉÃj ºÉÆÃV §AzÀÄ ¥ÀÄtå±ÀæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ZÀPÀgï §AzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃVzÀjAzÀ D¸ÀàvÀæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÀAzÁUÀ 1415 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.CgÀ £ÀA 11/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 12/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18-12-2007 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ±ÉÃR ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄ»§Æ§Ä ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð G/jÃPÁë ZÁ®PÀ ¸Á/©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀhÄgÁ ¨sÁ«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ arAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÁ® eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.CgÀ £ÀA 12/07 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA 24/07 PÀ®A 174 Cgï.¦.¹. :-

vÀqÉÆüÁ ²ªÁgÀzÀzÀ°è C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܪÁVzÀÄÝ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄZÀÄѪÀ¸ÉÜAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/18-12-07 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆnÖUÉ C£Àß ¤ÃgÀÄ E®èzÉÃ, bÀ½ UÁ½¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¥ÀmÉïï gÀªÀgÀÄ ¤rgÀĪÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 29/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 18/12/2007 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ §©ÃvÁ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á; ºÀ¼ÉA§gï ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ D¸ÀàvÉæUÀÆ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 18/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¸ÉÆÃdgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀhÄgÉ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ: -

1) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/07 PÀ®A 32,34,PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/12/7 gÀAzÀÄ 1545 ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÉÊQÛUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃUÀ®¥Áà gÀªÀjUÉ vÀqÉzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV CªÀgÀ°è EzÁÝ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è £ÉÆrzÁUÀ C.Q-540 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/07 PÀ®A 36 PÉ.E DPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 18/12/07 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÀAd ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥À£À°è CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀªÀjUÉ ¥Á¸Àð® PÉÆqÀzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál° MqÉzÀÄ RįÁè ªÀiÁr ¯ÉʸÀ£Àì G®AWÀ£É ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸À.¦. ºÀĪÀiÁߨÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 727, 660 ¹¦¹ 1353,937,gÀªÀgÀ£ÀÄß fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38 ,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è CzÀgÀ ZÁ®PÀ J.¦.¹ 146 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÉÃd¥Áà ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÀÄ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 7 §UÉ §UÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß RįÁè ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è CzsÀð ¨sÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä E¢ÝzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 100/- gÀÆ ºÁUÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ElÖ 5 UÁf£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁ¥ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 191/07 PÀ®A 36 PÉ.E. DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/07 PÀ®A 36 PÉ.E DPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 18/12/07 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ gÉÆÃrUÉ EzÀÝ £ÀÆå eÉÆåÃw ªÉÊ£À ±Á¥À £À°è CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì G®AWÀ£É ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À¤ß NqÉzÀÄ RįÁè ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ rJ¸ï¦ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀzÀ ºÉZï.¹. 691, 727,¦.¹ 1385 , 1505 , fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹ 146 ¥sÁgÀÄPÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß fÃ¥À £ÀA PÉJ-38 ,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV CAUÀr ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨ÉAqÉ 31 ªÀµÀð ¸Á:zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÀÄ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß RįÁè ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 7 §UÉ §UÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß 180 JA.J¯ï. ¨Ál°UÀ¼À°è EzÀÝ CzsÀð CzÀð ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 108/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀÄzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ElÖ 06 UÁf£À UÁè¸À UÀ¼À£ÀÄß . MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁ¥ÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 192/07 PÀ®A 36 PÉ.E DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAUÀ ¤AzÀ£É PÁAiÉÄÝ:-

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2007. PÀ®A 323,504,506, L.¦.¹ eÉÆvÉ 3 (1) (10) J¸À¹/J¸Àn ¦.J JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/12/2007 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀæeÁj ¸Á/ gÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/12/07 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ zsÉÆAqÀÄ¥ÀAvÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð JµÀÄÖ vÀUÀĮĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀĽvÁUÀ «¯Á¸À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ §AzÀÄ F ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ PÉ®¸À PÉÆqÀÄwÛj JAzÀÄ ¨ÉÊzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝAiÀiÁ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄÃ¯É JgÀV §AzÀÄ §® PÀtÂÚUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ £Á¯ÉAiÀÄ°è ©¸ÁrzÀgÀÄ. DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. Gj£ÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÁUÀ ®lÄÖ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄ ©qÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ MAzÀÄ vÁ¹£À ªÀgÉUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤AzÀ fêÀzÀ ºÉzÀjPÉ EzÉ £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤Ãr £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ «£ÀAw ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/07 PÀ®A: 323, 504, 506 L.¦.¹. eÉÆvÉ 3 (1) (10) J¸À¹/J¸Àn ¦.J JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 430/07 PÀ®A 498(J), 494, 495, 496 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 18-12-07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ PÁ¼ÀPÀ£ÉÆÃgÀ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ J gÀAr ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀÄwÛ¯Áè. ¤£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä, £À£Àß CPÀÌ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä PÉ®¸À ºÉýzÀgÉ CzÀPÉÌ ¨É¯É PÉÆqÀzÉ PÉý¹PÉÆüÀîzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ «£ÁB PÁgÀt ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ DUÁUÉÎ ¨sÁªÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ EªÀgÉ®ègÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. F 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Áà §PÀÌ¥Áà vÁ¬Ä vÀÄPÀ̪ÀiÁä, vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚgÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ CvÉÛ gÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƽîj CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr £À£ÀUÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è E®èzÀÄÝ £ÉÆÃr £À£Àß UÀAqÀ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ¹vÁ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¸À«vÁ JA§ÄªÀ¼À eÉÆÃvÉ ¢£ÁAPÀ 16-12-07 gÀAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ £Á£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ¼À eÉÆÃvÉ ®UÀß DVgÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß §aÑlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ, £Á¢¤, ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ JgÀqÀ£É ºÉAqÀw ¸À«vÁ EªÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆýî CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 430/07 PÀ®A 498(J),494, 495, 496 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/07 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/12/07 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ CA¨Á¨Á¬Ä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã© dÆeÁlªÀ£ÀÄß CqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁvÀðAqÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G J¯ÉÃQÖç±À£À ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ, ¸ÀÄgÉñ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ gÁ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ G PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ gÀªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 1150/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 336/07 PÀ®A 110 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18-12-2007 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ AiÀıÀ¥Áà vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁgÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/07 PÀ®A: 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ:17/12/2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «¯Á¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ CªÀÄuÁeÉ ªÀAiÀÄ 40 eÁw ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ PÁAUÉæ¸À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÀÄzÀ£ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ ¤«ÄvÀå CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÀÛgÁgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:176/07 PÀ®A: 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/07 PÀ®A 325, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀAiÀÄ°èzÁUÀ ®Qëöä¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GvÀÛªÀĨÁ¬Ä E§âgÀÄ PÀÆr vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥Áèmï ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ¥ÁèlzÀ°è C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆV F ¥Áèmï £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ KPÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥Áèn£À ¨ÁQ ºÀt E£ÀÆß £ÀªÀÄUÉ PÉÆlÖgÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆrj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PɽzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉƦUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/07 PÀ®A 324,325,504 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.