December 17, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 17-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w 17-12-2007.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 189/07 PÀ®A : 457,380 L.¦. s¹

¢£ÁAPÀ 16/12/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:E£ÀÆìgÉ£Àì PÉ®¸À ¸Á:zsÀ£ÀÆßgÀ ( PÉ) ¸ÀzÀå PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀvÁÛqÉ ¸Á:PÁ½UÀ°è EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÁ¬Ä®UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¥Àæ¸ÁzÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁ½UÀ°èAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀgÀ°è EzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ 1000 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉ¢zÀÄÝ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß EgÀ°¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÉ vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üÃAiÀiÁð¢ ElÖ 2500/- gÀÆ EgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ°è EzÀÝ LªÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 14 EAZÀªÀżÀî PÀ®gÀ n.«. £ÉÃzÀgÀ C.Q 3500/- £ÉÃzÀÄÝ PÀÆqÁ EgÀ°¯Áè ,PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 15,16/12/07 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁVðUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ CzÀgÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- ªÀÄvÀÄÛ n.«.AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 189/07 PÀ®A 457.380 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ

2. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 334/07 PÀ®A. 457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/12/07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAPÉ ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/UÀÄgÀÄ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °ÃTvÀ Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/12/07 gÀAzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃlgÀ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17/12/07 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ¸ÉÃlgÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß CAUÀr ¸ÉÃlgÀ gÁqÀ¢AzÀ ªÉÄïÉwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAvÀÄgÀ ¸Á§Ä£À,UÉÆêÁ,¸ÁUÀgÀ UÀÄlPÁ,UÉÆëAzÀ ©Ãr »ÃUÉ MlÄÖ 91,000/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 334/07 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 194/2007 PÀ®A279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-12-07 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ 14-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. .¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ -d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ CAzsÀæ §ÆqÀðgÀ C§PÁj ZÉPï ¥ÀƸïÖ.zÀ°è PÀvÀðªÀå ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj CdªÀÄvÀ° vÀAzÉ C§ÄÝ® C°è vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦-28/¹-2872 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÄ CAPÀÄqÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À §½ ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ DUÀæºÀ £ÉÃzÀgÀ £ÁªÀÄ ¥sÀ®PÀ §½ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CdªÀÄvÀ° vÀAzÉ C§ÄÝ® C°è EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-
1. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- AiÀÄÄ.r.DgÀ 24/07 PÀ®A: 174 ¹.DgÀ.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 15-12-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ »ÃgÁªÀÄ£À vÀAzÉ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É.

2. d£ÀªÁqÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. 28/07 174, ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 16/12/2007 gÀAzÀÄ 17.30 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄAvÉ UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆö vÀAzÉ £ÁVAzÀgÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð ¸Á; ºÀ¼ÉA§gï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ D¸ÀàvÉæUÀÆ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA. 173/2007. UÀÄ£Éß £ÀA. 143,147,148,324,323,504,506,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:16/12/2007 gÀAzÀÄ 2200 ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:173/07 PÀ®A: 143,147,148,324,323,504,506,109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA. 174/2007. PÀ®A. 324,323,504,506,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:16/12/2007 gÀAzÀÄ 2215 ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÄ gÁqÀ »rPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À CtÚ vÀªÀÄäääA¢jUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:174/07 PÀ®A: 324,323,504,506,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 428/07 PÀ®A 110 [f] ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ 16/12/07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ªÉAPmÉÃɱÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À D G ¤ (PÁ¸ÀÄ ) ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1264 gÀªÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ J 38 f 143 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÁf ZËPÀ, §¸ÀªÉ¸ÀégÀ ZËPÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ ZËPÀ ¢AzÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÉhÄÃgÀ¥É®qÉUÉ ºÉÆzÁUÀ ºÉ¼ÀªÉ UÀ°èAiÀÄ ºwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr C¸À¨sÀåjw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÀ vÉÆÃAzÀgÉ AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄ «ZÁj¸À®Ä CvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÉüÀªÉ ¸Á// gÉhÄgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CavÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀÛVgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1700 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÀuÉà UÀÄ£Éß £ÀA 428/07 PÀ®A 110 (f) ¹Dgï ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
2. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 190/07 PÀ®A110( f) ¹.Dgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 16/12/07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À..L ( PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38 ,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉÃmÉÆæ°ÃAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¤®AUÉ ¸Á:»ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁLt EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÀqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉ vÀqÉ AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ 1430 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA 190/07 PÀ®A 110( f) ¹.Dgï..¦. s¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ .
3.. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.: 335/07PÀ®A. 110 ¹DgÀ¦¹
¢£ÁAPÀ 17-12-2007 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl zÀAqÉÆÃgÉ 28 ªÀµÀð G. PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á/ OgÁzÀ ¸ÀzÀå d£ÀvÁ PÁ®¤ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ®¤AiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁgÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.