December 10, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 10-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 421/07 PÀ®A. 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 9-12-07 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. n. ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ n.²ªÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃqÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-07/nAiÀÄÄ-6489 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À J£ï.JZÀ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É £Áå±À£À® zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀĤAzÀ CAzÀgÉ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA.J¦-24/eÉ-6489 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÁ¤ ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.421/07 PÀ®A. 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/07 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. dÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 2/12/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ. £À²Ãgï «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ; eÁ¤«ÄAiÀiÁ UÁrªÁ¯É gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĸÁÌ£ï EªÀ¼ÀÄ JuÉÚ vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À°è ¤AvÁUÀ PÉÆÃmÉ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÀÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/ PÉ. 1182 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĸÁÌ£À EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §®UÁ°£À vÉÆÃqÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄļɪÀÄÄj¢zÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ £ÉÃgÀªÁV UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃV aQvÉì ªÀiÁr¹PÀÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/07 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

3. PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/07 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-12-2007 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà SÉêÀıÉÃmÉÖ ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 38 /JZï. 1620 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁ®½î ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀªÁV £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ©zÀÄÝ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÁ®ÄvÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà SÉêÀıÉÃnÖ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/07 PÀ®A 302,201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨Á§Ä gÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UËgÀt ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¥Á®ÄPÁgÀ §AqÉ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁ.ºÉ 9 £ÉÃzÀPÉÌ ºÀwÛzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 300 £ÉÃzÀgÀ°è C¥ÀjavÀ ºÀtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀÄlÄÖ ©zÉÝzÉ JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀÄlÄÖ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §mÉÖUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 25 jAzÀ 30 EzÀÄÝ ¸ÁzsÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5'4'' EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ºÉÀtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 09/10-12-07 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀ UÀÄgÀÄw¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 161/07 PÀ®A 302, 201 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 422/07 PÀ®A. 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-12-07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉAzÀæ £ÁxÀ vÀAzÉ gÁduÁÚ ºÀÄqÀVPÀgÀ ¸Á-ºÀtPÀÄt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ ªÀ£ÁVzÀÄÝ PÀȵÀÚ ¨ÁåAPÀ¢AzÀ 6 ®PÀë gÀÆ. qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåUÀ£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀÄ£À PÁj£À°è ElÄÖ CVß PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ PÁj£À qÉÆÃgÀ RįÁè EvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À qÉæöʪÀgÀ ¹Ãn£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EnÖzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°èAiÉÄ AiÀiÁgÉÆ ºÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 422/07 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 420/07 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 9-12-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¦üzÉÆÃð¸ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ JPÀ¨Á® ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀ¼É CVß ±ÁªÀÄPÀ PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ M§â ªÀĺɧƧ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ vÀĪÉÄÃgÉ 300 gÀÆ. zÉà vÉÃj ªÀiÁPÉÆà ZËzÀÄ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý FUÀ £Á£ÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉ. §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£Àß 300 gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀĪÀªÀ¤zÉÝ£É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß §½ EzÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¥ÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 420/07 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2. RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/07 PÀ®A-109 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-9-12-2007 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÁwæ «±ÉõÀ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ eÉÆvÉ AiÀÄ°è ¦.¹-1347 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁæªÀÄzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ aQAUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ 0130 UÀAmÉUÉ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ±ÁåªÀÄgÁªÀ eÉÊ£Á¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÉÆÃqÉ ªÀÄgÉAiÀÄ PÀvÀÛ®°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ. ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆrzÀ vÀPÀët NqÀ¯ÁgÀA©¹zÀ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå-106/07 PÀ®A-110[f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉlÖzÀ EzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀzÀÝ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå-112/07 PÀ®A-109 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 331/07 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/07 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁWÀªÉÆgÉ 35 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ ¸Á/ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀĪÀªÀiÁä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁWÀªÉÆgÉ 45 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ ¸Á/ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ £À£Àß DgÀ.¹.¹. gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQzÁÝ£É CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DPÁ±À EvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.