December 23, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 23-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-12-2007.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/07 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ 304 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 22/12/07 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉUÉ C£ÁªÀÄzsÉAiÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ 39/ J 1114 £ÉÃzÀÝPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦ 27/qÀ§Äè 5355 £ÉÃzÀÄÝ rQÌ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¯ÁjAiÀÄ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁr CªÀ¤UÉ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, zsÉÆArgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¸ÁgÀUÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆUÀ®Ä gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦ 27/qÀ§Äè 5355 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1.30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj rQÌ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjÃgÀzÀ EvÀgɨsÁUÀUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸ÀzÀj §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/07 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ (¦üAiÀiÁð¢) EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀÄĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ E£ÀÄß 30 QÃ.«ÄÃ. zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 19.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304 (J) L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ EªÀ£À ºÉýPÉ ®UÀwÛ¹ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/2007 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/12/07 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà QtV, 54 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ, G¥ÁàgÀ PÉ®¸À ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt vÁ/ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ ºÉýPÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á EªÀ½UÉ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛªÀ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ CªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/2007 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀjAzÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉªÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 22/12/2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0555 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀÄtªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/2007 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2007 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 22-12-07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ PÀAzÀUÀÆ¼É ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð eÁw-PÉÆý G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-zÁqÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-1] ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ªÁqÉãÉÆÃgÀ 2] ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÁqÉãÉÆÃgÀ 3] ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÁqÉãÉÆÃgÀ 4] gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÁqÉãÉÆÃgÀ J®ègÀÄ ¸Á-zÁqÀV gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀëÄ®èPÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦ügÁåzÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2007 PÀ®A-324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 436/07 PÀ®A 324 L.¦.¹:-


¢£ÁAPÀ 22/12/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ZÁAzÀ ¥Á±Á ¸Á// gÉhÄgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/07 gÀAzÀÄ §QæzÀ ºÀ§âzÀ £ÀªÀiÁd DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä eÉÊ£ÀįÁè vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîSÉÃqÀ (©) AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¥sÀAiÀiÁd EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV§gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ eÉÊ£ÉƯÁè EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ £ÁUÀuÁÚ QgÁuÁ CAUÀrüAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆbÉÃð DV ©zÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä eÉÊ£ÉƯÁè vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀĺÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 436/07 PÀ®A 324 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢£À vÀ¤PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2007 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 22-12-07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw-PÉÆý G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á-zÁqÀV EªÀgÀÄ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ©üêÀıÁ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà PÀAzÀUÀÆ¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ VjtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-1] ©üêÀıÁ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà PÀAzÀUÀÆ¼É 2] CAPÀıÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀAzÀUÀÆ¼É 3] gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀAzÀUÀÄ¼É 4] «oÀ® vÀAzÉ vÀgÁªÀÄuÁÚ PÀAzÀUÀÆ¼É J®ègÀÄ ¸Á-zÁqÀV gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀëÄ®èPÀ ªÀgÀvÀé¢AzÀ ¦ügÁå¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦ügÁåzÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2007 PÀ®A 341,323,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.