December 6, 2007

CRIME UP-DATE FOR 06-12-2007¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/07 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 05/12/2007 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPïì ¦PÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.39/4487 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ E£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀt¥Áà SÉüÀUÉ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉà UÀÄ£Éß £ÀA. 326/07 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

05/12/07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà NA ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÉÆmÉÖ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥ÉzÉÝ PÁA¥ÉèÃPÀì ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ CgÉÆævÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀUÉÎ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ £ÀA PÉ.J 39 E/9595 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß J©â¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2007 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/12/07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/J-5579 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±ÁæªÀÄ¥Á® vÀAzÀ ²æÃgÁªÀĤºÉÆÃgÀ ¥Á® mÁæ° ZÁ®PÀ gÀªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.


4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2007 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 05/12/2007 gÀAzÀÄ «Ää qÉÆgÀ DlÆ ZÁ®PÀvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DlƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ©æÃf£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JªÀiï.J.PÀjêÀÄ vÀAzÉ ©¸À«Ä®è¸Á§ ZÀÄ£ÀߪÁ¯É .UÁæA.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ PÉ®ªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2007 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 05/12/2007 gÀAzÀÄ 17-45 UÀAmÉUÉ «Ää qÉÆÃgï £ÀA. PÉ.J/38-2942 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß CAPÀÄ qÉÆAPÀĪÁV £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2007 PÀ®A 279.338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/12/07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ-17/JA-3503 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÀ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/ ¤®A£À½îvÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C²é£À ªÀAiÀÄ 5 EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2007 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 5-12-2007 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt CAUÀrUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀA. PÉJ-39/5618 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀÆqÀA§® PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/12/07 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) ªÁr ¤Ãj£À mÁåQ ºÀwÛgÀ §¸Àì £ÀA PÉJ 39-1544 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ E½AiÀÄĪÁUÀ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À vÉÆÃj¹ §¸Àì£ÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ;-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 415/07 PÀ®A: 392 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 05/12/2007 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ: 05/12/2007 gÀAzÀÄ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ, ®UÀß PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ §¸ïì£À°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸Àì ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É TlQ PÀqÉ PÀĽwzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ°UÉ CªÀ¼À CwÛUÉAiÀÄÄ PÀĽwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwgÀĪÀ TlQ¬ÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆÃgÀ½UÉ d§j¬ÄAzÀ PÉÊ ºÁQ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÀAzÀ£À ºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ½¤AzÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q. 48,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨sÁ¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå. 415/07 PÀ®A: 392 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/07 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¦üAiÀÄ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ±ÀªÀiÁð J¸À.r.JªÀÄ.¹ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À J¸À.r.JªÀÄ.¹ CzsÀåPÀë EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉëÃvÀæ ²PÀët DAiÀÄÄPÀÛPÀjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 5-12-07 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ. PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁjUÉ Cfð KPÉ PÉÆnÖgÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀîÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 416/07 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 6-12-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CVßPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ºÉÆmÉî ¸À«ÄÃ¥À E§âgÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.-1098 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà PÉƼÀ ¸Á-zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 130/-gÀÆ., JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¨Á®¥É¤ß£À PÀrØUÀ¼ÀÄ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 416/07 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/07 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-12-2007 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ eÁdð ZÁ®PÀ
¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ºÉýzÀÝ£ÉAzÀgÉ CgÉÆævÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÄeÁvÀ ¨ÁgÀzÀ°è DmÉÆà ¨ÁrUÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ mÉç® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¥É¦ì PÉÆ®ræAPÀì ¨Ál®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/07 PÀ®A. 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 327/07 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 05/12/07 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. Q±À£À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀtÄgÉ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ Qj¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 328/07 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

05/12/07 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀ£ÁxÀ EªÀgÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁªÀÄgÀvÀ£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÉÆwÛzÉAiÉÄãÉÆà CAvÀ CAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2007 PÀ®A 406, 511 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 04-12-07 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÁ² J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀA§¥Àà PÀÄAZÉ E§âgÀÄ ¸Á/ PÀªÀÄoÁt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ©¹AiÀÄÆlzÀ ¸À®ÄªÁV EnÖzÀ 16 aî CQÌUÀ¼À£ÀÄß £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ¢AzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÁªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAxÀ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/07 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 5-12-07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁªÀ vÁ°ÃªÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ C£Àéj ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¢: gÀ¸ÀÆ®¸Á§, ¨Á¨Á vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ºÁUÀÆ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ £À¹ÃªÀĨÁ£ÀÄ UÀAqÀ C§ÄÝ® ºÀQêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® ºÀQêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® d°Ã® J®ègÀÄ ¸Á: gÁªÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀgÁdÄ PÀÄjvÀÄ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.