December 16, 2007

CRIME UP-DATE FOR 16-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-12-2007.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ :

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 170/07 PÀ®A 279,L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 15/12/07 gÀAzÀÄ 10 30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ïì ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æà §AqÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G; J£ï.E. PÉ. Dgï.n.¹. §¸ïì £ÀA. PÉ.J. 39 / 2533 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; ºÀ½î UÁæªÀÄ vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß §¸Àì£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ L.©. ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªï vÀAzÉ PÁ²£ÁßzsÀgÁªï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ ;.37 ªÀµÀð G ; J¯ï. L.¹. JeÉAmï ZÁ®PÀ ºÀƸÀ »gÉÆúÀÆAqÀ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï E®èzÀÄ. Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ì£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄzÀå¨sÁUÀzÀ°è §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ . ¸ÀzÀj ¥sÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è . ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/07 PÀ®A. 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ .

2. OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.:172/07 PÀ®A 279 337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JªÀiï « JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 15-12-07 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀvÉÆõÀ J£ÀÄߪÀgÀÄPÀȵÁÚgÁªÀ EªÀgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï J¯ï ¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-12-07 gÀAzÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ¥sÀÄ®ÄÌAlªÁgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÁÝgÉ JAzÀÄ MAzÀÄ JA.J¯ï ¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÉgÀ D¸ÀàvÉæ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà F±ÀégÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ¥sÀÄ®ÄÌAmÉ EªÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiËTPÀªÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-12-07 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌ OgÁzÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ J 38/4024 £ÉÃzÀÝgÀ°èPÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁæPÀÖgï PÉ J38/79 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÁ® gÉÆÃrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨É£Àß°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉ 2030 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/07 PÀ®A 279 337 ,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JªÀiï « JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

3. d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 154/07PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 279, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 15/12/07 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀ¸ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; DtzÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; DtzÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ ¤ªÀÄä PÁgÀÄ PÉÆr CAvÁ PÉýPÉÆArzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ M¦àzÉ PÁgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉjR ªÀiÁr DtzÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - DtzÀÆgÀ gÉÆÃr£À gÁZÀmÉñÀégÀ ¨ÉÆÃqïð ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ JªÉÄä §A¢zÀjAzÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæPïÌ ªÀiÁrzÁUÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr PÁgÀ£ÀÄß C¯Éèà ©nÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 237/07 PÀ®A.279.337.338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187L.JªÀÄ.« DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 16-12-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧²ÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ G¸ÁÛzÀ ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 9 gÀ ªÉÄÃ¯É »¥ÀàUÁð PÁæ¸ÀQÌAvÀ ¸Àé®à »AzÉ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ (¨Ár¬ÄAzÀ) rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA.: 214/07. 3. PÀ®A.: 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 5-12-2007 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ¢UÀA§gÀ ©. ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ ¥ÀæeÁj ¸Á: d£ÀªÁqÁ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-12-2007 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝt ©ÃzÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ®PÀëgÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C°è M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆ®¸ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¯Éè §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ElÄÖ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/07 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2007 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 15/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À PÀªÀÄoÁtzÀ°è ²æà gÀA¨sÁ¥ÀÄj dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼ÀÄ gÀªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°è 15-00 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪgÁzÀ ºÉZï¹.757,¹¦¹ 1178, 1051,942 ªÀÄvÀÄÛ 1196 J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÀ vÀÄPÀÌ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð PÀÄgÀħ ¸Á/ PÀªÀÄoÁt gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV 15-30 UÀAmÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CªÀ¤AzÀ 1.£ÁPï Omï ©ÃgÀ 84 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 2.¨ÉÆä ¸ÉàÃóµÀ¯ï «¹Ì 117 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 3. ¸ÀÄ¥ÀgÀ eÁPÀ «¹Ì 23 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 4. UÀÄqï £ÉÊmï «¹Ì 32 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj 11,480=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 195/07 PÀ®A :323,504,506,427 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 15/12/07gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ;²æà §¹Ãgï CºÀäzï vÀAzÉ ¥ÀvÉ CºÀäzï ªÀAiÀÄ 35 G;DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á;¥À£Áì¯ï vÁ°A ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 38-1952 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛzÀgÀªÁd ºÀwÛgÀ EzÀÝ DmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀįÁèj eÁ;ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á;¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÀgÉzÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà AiÀiÁPÉ CA¢¯Áè JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ DmÉÆà UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÁQ C.Q 1550/- ®ÄPÁì£À ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. :- 427/07 PÀ®A :- 109 ¹.DgÀ.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16-12-07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ, §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ, ²ªÁf ZËPÀ, CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉUÉ §AzÁUÀ CVß PÀÄAqÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0930 UÀAmÉ DvvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ºÉüÀ°¯Áè DvÀ£À£ÀÄß ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ J®è¥Áà UÉÆîÄègÀ ªÀAiÀÄ-27 ¸Á-UÀÄ®§UÁð. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1000 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 427/07 PÀ®A. 109 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .