December 4, 2007

CRIME UP-DATE FOR 04-12-2007
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-12-2007.
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 169/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 192(J) L.JªÀiï.«. DåPïÖ.:-

¢£ÁAPÀ: 03-12-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ®QëöäÃt gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV CAUÀr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ (vÁAqÁPÉÌ) ªÀÄgÀ½ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J.-38/9192 £ÉÃzÀgÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀiÁºÁzÉêÀ ¥Án vÁAqÁPÉÌ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀiÁQì PÁå§ ºÉÆÃVvÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀ mÁ¥À ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ E½zɪÀÅ £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ ªÀiÁåQë PÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä E½AiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è MªÉÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqɹzÀ£ÀÄß CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV M¼ÀVAzÀ gÀPÀÛ §ÄgÀÄwÛzÀ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 192(J) L.JªÀiï.«.JPïÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/07 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJA« DPïÖ eÉÆvÉ 304(J) :-

¢£ÁAPÀ: 29-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 27-11-2007 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À CAvÀåQæAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-5473 £ÉÃzÀgÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÀÄAoÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À G¸ÀÄQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉæÃPï ºÉÆÃqÉzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/07 PÀ®A 279, 338, L¦¹ ¸ÀªÁ 187 LJªÀiï« £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¢: 03-12-2007 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÁîVzÉ.

2)§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/07 PÀ®A. 279,304 (J) L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 03/12/07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà 60 ªÀµÀð G ; QgÁuÁ CAUÀr PÉ®¸À ¸Á ; zsÀgÀªÀiï ¥Éãmï ªÀÄAoÁ¼À ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 3/12/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhiÁAVgï zsÁ¨ÁzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ©¢ÝzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ R¸ÀUÉ PÀ®è¥Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà E§âgÀÄ gÁ.ºÉ . £ÀA. 9 gÀ zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀ ºÀÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁÝUÀ vÀªÀÄäzÉ Hj£À gÁªÀÄ°AUï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ UÀÄgÀuÁÚ EªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ §®UÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ ªÉÆüÀPÉÊ ªÀgÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ ,JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. AiÀĪÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ, UÀÄgÀuÁÚ EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÀÆqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. WÀl£Á ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà UÀÄgÀuÁÚ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ . DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÀÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£À ªÀiËTPÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gÉzÀÄPÀÆAqÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/07 PÀ®A. 279,304 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/07 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:

¢£ÁAPÀ: 03-10-2007 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ eÁ£Á¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ºÀÆUÁgÀUÀ°ègÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CgÀÄuÁ vÀAzÉ UÀt¥Àw eÁ£Á¥ÀÄgÉ ¢£ÁAPÀ 03/10/07 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀjAzÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ 0130 gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£°è PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è gÉ樀 ºÀwÛ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÆV EzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¤ÃmÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, PÀ¥ÀÄà §tÚ, JvÀÛgÀ 5,,-2,, EzÀÄÝ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ ¹ÃgÉ& ºÀ¹gÀÄ ¨Ëè¸ï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/07 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/07 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 4/12/07gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. JªÀiï.J.dĨÉÃgï vÀAzÉ JªÀiï.J ºÀ¦üeï ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 1030 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¹.r 100 J¸À.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.JZï 24-7772 C.Q 15000/gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/07 PÀ®A 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 03/12/07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á; £ÁUÀÆgÀ [JªÀiï] EªÀgÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/12/07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á; £ÁUÀÆgÀ [JªÀiï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 2355 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï £ÀA. 22/2007 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 02-12-07 gÀAzÀÄ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà vÉUÉƯÉÆgÀ ªÀ 26 eÁåw. ªÀÄÄ£ÀÄßgÉrØ ¸Á amÁÖªÁr UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/12/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É EªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À §® ºÁUÀÄ JqÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÀħâ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀ ºÁUÀÄ §® Q«UÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á«AiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ, d® ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ PÀaÑzÀAvÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÉÆgÀ½£À JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ.ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/07 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 376, 511 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 03-12-2007 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. £ÀA¢¤ ¸Á¼À AiÀÄgÀAr UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 03-12-2007 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39-2773 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢üvÀ½UÉ PÉÊ»rzÀÄ dVÎ MwÛ »rzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄÄvÀÄÛ PÉÆlÄÖ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ¼À ®AUÀ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/07 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 376, 511 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/07 PÀ®A 341, 504, 506, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03-12-2007 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¥Ánî ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ¢AzÀ OgÁzÀ£À°è vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ UÁå÷èªÀÄgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 930 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃPÁæuÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzÉà Hj£À ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¨sÁ£É¨Á EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʪÀiÁr UÁr ¤®è¸À®Ä ºÉýzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÁr £ÀA. JªÀiï.JZï.-26/QAiÀÄÄ-7419 £ÉÃzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁåAqÀ ºÀaÑ J¤zÉ JAzÀÄ §¯Áf EªÀ¤UÉ PÉüÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄ J£ÉAzÀgÉ “¤£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ JPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀļÉî ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁåZÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £ÉîPÉÌ PÉÃqÀ«zÀ£ÀÄß DzÀjAzÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ EzÀÝ ¸ÉÊqÀ UÁè¸ï MrzÀÄ CAzÁdÄ Q. 100/- gÀÆ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀªÁzÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ¥ÁZÀÄAzÀ, ¸ÀÄzsÁªÀÄ ¥Ánî EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/07 PÀ®A 341, 504, 506, 427 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2007 PÀ®A 143,147,148,504,506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 02-12-2007 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ vÀAzÉ avÀæ¸ÉãÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ EAzÀæÀ¸ÉãÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ¸Á: PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÝjAzÀ CzÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:02/12/07 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ DÀgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçÀUÀ¼À£ÀÄß »rPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2007 PÀ®A 143,147,148,504,506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2007 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 02/12/07 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀæÀ¸ÉãÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 55 ¸Á/ PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ d® ¤ªÀÄð® AiÉÆÃd£É ªÀw¬ÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¹.¹ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) avÀæ¸ÉãÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî 2) zÉëAzÀæ vÀAzÉ avÀæ¸ÉãÀ ¥Ánî 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ avÀæ¸ÉãÀ ¥Ánî J®ègÀÄ ¸Á/ PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2007 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 325/07 PÀ®A 435 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02/12/07 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀ¥Áà vÀªÀÄzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©üêÀÄ£ÀªÀgÀ 60 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ElÖ MAzÀÄ ¸Á«gÀ PÀ¼ÀQAiÀÄ (ºÉÊ©æqï) §tªÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 1000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼ÀQ (ªÉÄêÀÅ) ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2007 PÀ®A 92 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04/12/07 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýîzÀ°è ¦J¸ïL UÁæªÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï ºÁUÀÆ ºÉzÁÝj UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ NqÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¸ÁªÀ¼ÉPÀgÀ ¸Á// alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/07 PÀ®A 92 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.