December 2, 2007

CRIME UP-DATE FOR 02-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) ªÀÄÄqÀ© UÀÄ£Éß £ÀA. 90/07 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ : 01-12-07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀÀ« vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä PÀ¸ÀÆÛj ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÀÄr ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è dªÀäuÁÚ zsÀ£ÀÆßgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JqÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀįÉèÃ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§Ä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25-Dgï-2813 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀ¸ÀÆÛj ¨Á¬ÄUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄqÀ© UÀÄ£Éß £ÀA. 90/07 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 109/07 PÀ®A 279, 337 eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ:

¢£ÁAPÀ-30/11/07 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æêÀÄw vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÉÆèÁ ¥sÀÆ¯É gÀªÀgÀÄ UÀrgÁAiÀÄ¥À½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨Á宺À½î[qÀ§Æèöå] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §¹ìUÁV PÀƽvÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA-PÉJ-39/5313 £ÉÃzÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ GZÁÑ-ªÉÆgÀA© UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ PÉÆuÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ-01/12/07 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-109/07 PÀ®A-279, 337 eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉÆ°¸ï UÀÄ£Éß £ÀA. 411/07 PÀ®A 279, 337 L ¦ ¹:-

¢£ÁAPÀ 01/12/07 gÀAzÀÄ 1630 ¦üAiÀiÁåð¢ PÀĪÀiÁgÀ ±ÀĨsÀA vÀAzsÉ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ zÁqÀUÉ EvÀ£ÀÄ Wál¨ÉÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ §¸À £ÀA PÉ J 38 J¥ï 91 £ÉzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁ£À vÀ£Àß vÁ¬Ä ¨ÉæqÀ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwzÁÝUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä §gÀÄwÛzÁ¼É JAzÀÄ vÁ£ÀÄ ¨ÁV®°è ¤AvÀÄ §¸À ZÁÀÀ®PÀ¤UÉ w½¹zÀgÀÄ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ajzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀ jAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¹ì£À ¨ÁV°¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ ºÀw gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉÆ°¸ï UÀÄ£Éß £ÀA. 411/07 PÀ®A 279,337 L ¦ ¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


4) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2007 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢:01/12/07 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà UÁzÀUÉ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄïÉ, ºÀ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd qsÀ¨É£ÉÆÃgÀ ¸Á/ RlPÀ aAZÉÆý ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA: J.¦:09 J.AiÀÄÄ:9010 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢ªÀÄzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2007 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 412/07 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-12-07 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁºÁ¨Ád vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ±ÉÃR ¸Á-²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 1-12-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 ¦.JA UÀAmÉ SÁ¹V PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ L.© PÀqÉUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä gÁwæ 9 JA.¦ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ qÉAl® PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ L.© PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ qÉAl® PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ªÀiÁr £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ 1) gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd RÄgÉò EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ . 2) §§®Ä @ G¸Áä£À vÀAzÉ ªÀi˯Á EªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀQ«UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ qÉæùìAUÀ gÀƪÀÄ£À°è ºÁPÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9.15 UÀAmÉUÉ gÀ¦üÃPÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. §§®Ä @ G¸Áä£À EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §§®Ä @ G¸Áä£À EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 412/07 PÀ®A 279 338 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/07 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29/11/07 gÀAzÀÄ 1800 jAzÀ 30/11/07 0600 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨É¼ÀPÀÄt [©] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è HgÀ ºÉÆgÀUÉ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 3 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 3000=00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 5000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÉÆÃzÀ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw UÉÆÃAzÀ½ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/07 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 108/2007 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦¹. :

¢£ÁAPÀ-30/11/07 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà CdÄð£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À PÁ¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw-ºÀjd£À ¸Á-GZÁÑ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÆrzÀÄ PÀĽvÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ 2] «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà C¼Éî ªÀÄvÀÄÛ 3] eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©ÃgÁzÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬĪÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-108/07 PÀ®A-324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ : 191/2007. PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :

¢£ÁAPÀ: 01-12-2007 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà mÉƼÁî£ÀªÀgÀ, zÀ°vÀ ¸Á/ ¹AzÉÆî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/11/2007 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀÆ©£À ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ FªÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ªÉÄðAzÀ oÁuÉ C.¸ÀA. 191/2007 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/07 PÀ®A 323, 504, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 01/12/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ alUÀÄ¥Àà d£ÀvÁ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ²¯ÁgÀ¥Áà eÁ¨Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀÆzÀ® »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À PÉç® ªÉÊgÀ PÀ£ÉÃPÀë£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/07 PÀ®A 323, 504, 354 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/07 PÀ®A 341 324 ,504 , eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 1/12/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ²¯ÁgÀ¥Áà eÁ¨Á UÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸Á:d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼À PÉç® ªÉÊgÀ PÀ£ÉÃPÀë£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/07 PÀ®A 341 324 ,504 , eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.