December 8, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 08-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-12-2007

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. d£ÀªÁqÁ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀÀA. 153/07 504,324, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 05/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 01.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀéAvÀ HgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Éèà DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV PÉÆlð PÀbÉÃj DVgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ 04/12/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆîPÉÌ PÀnÖUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ E¢ÝÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É N¼ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄAqÀªÀiÁä PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉýzÀgÉ D d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀgÀ fêÀ£À ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ ¤ÃªÀÅ D d£ÀjUÉ ºÉÆÃV ºÉüÀÄwÛÃj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀædÕ vÀ¦àzÁUÀ MAzÀÄ fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ vÁ®Æ¤£À WÀvÀÛVð gÉÆÃqï ªÀÄAdÆgÀ ¥ÀmÉïï gÀªÀgÀ PÀAPÀgï ªÀÄ²Ã£ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀæeÉÕ §AzÁUÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/07 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. £ÉßÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ
2. ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 161/07 PÀ®A :- 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢: 07/12/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ªÉAPÀl eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæeÁ (8 ªÀµÀð) EªÀ½UÉ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛ 2) zÀvÀÄÛ UÀAqÀ gÁt¥Áà eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ gÀªÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrüzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ £ÁzÀ¤ ¸ÀgÀ¸Àéw PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÀĪÀgÀÄ ¤ªÁågÀÄ gÀAqÉgÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯ÉèAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¸ÀĤvÁUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÉÆøÀéwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/07 PÀ®A 324, 5,04 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

gÁwæ PÀ£Àß ¥ÀæPÀgÀt :-

1. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 155/07 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07/12/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 6/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 ¦.JªÀÄ. UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ ºÉý vÁ£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¨sÀd£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JZÀÑgÀªÁV JQ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ N¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÆÃqÉUÉ EzÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀ ¸ÁªÀÄÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ PÀgÉĹ ¥Àj²Ã°¹ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ªÀÄA¢gÀ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ZÀAzÁ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ 10,000/- gÀÆ¥ÁÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ±Ànð UÀÄlPÉÌ ºÁQzÀ ±Ànð£À eÉé£À°èzÀ 1750/- gÀÆ¥ÁÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è UÀÄlPÉÌ eÉÆÃvÀÄ ºÁQzÀ ±Ànð£À°ènÖzÀ 700/- gÀÆ¥ÁÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ ¥Án® gÀªÀgÀ ±Ànð£À°ènÖzÀ 900/- gÀÆ¥ÁÄ »ÃUÉ MlÄÖ 13350/- gÀÆ¥ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üMAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄr C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ MqÉzÀÄ M¼ÀVzÀ gÀÆ¥ÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄlUÀ½UÉ eÉÆÃvÀÄ ºÁQ ±ÀlðUÀ¼À°èzÀ gÀÆ¥ÁÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/07 PÀ®A 457-380 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀ¼Àî¯ÁVzÉ.

2. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 156/07 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07/12/07 gÀAzÀÄ 18000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁt vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw Qæ²Ñ£À G/ »jAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÁºÁAiÀÄQ ¸Á/ amÁÖ ¸ÀzÀå ®R£ÀUÁAªÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£ÀÄ J£À.DgÀ.JZÀ,JªÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪Á¸À«zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀ §UÉÎ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ®R£ÀUÁAªÀ UÁææªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉÄAzÀ G½zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ J¯Áè ZÀ¯Áè ¦°èAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀ ¸ÀÄvÀÛ GAUÀÄgÀÄ 5 UÁæA 2) CzsÀð UÁæAzÀ 5 §AUÁgÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£À GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ 3) 3 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ°èAiÀÄ PÀrØ 4) MAzÀÄ eÉÆÃvÉ Q°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ PÀrØ 2 UÁæA 5) 5 §AUÁgÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ UÁæAzÀÄ 6) MAzÀÄ UÁæAzÀ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 14,5 UáæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 14500/- gÀÆ. 7) MAzÀÄ ¨É½î §lÖ®Ä 5 vÉƯÉAiÀÄzÀÄÝ 8) MAzÀÄ ¨É½î ZɪÀÄZÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É 9) MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ¨É½î PÀqÀUÁ 5 vÉƯÉAiÀÄzÀÄÝ 10) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½î ZÉÊ£À 3 vÉÆ¯É »ÃUÉ 14 vÉÆ¯É ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ MlÄÖ C.Q. 2800/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ¥ÁÄ »ÃUÉ MlÄÖ 20300/- gÀÆ. ZÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/07 PÀ®A 457-380 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀ¼Àî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. 169/2007. PÀ®A. 32 PÉ.E.JPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 07/12/07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ PÁ¼ÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: A¨ÁtÂ, 2)UÀÄgÀĨÁÄ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 30 eÁw ®A¨ÁtÂ. 3)UÀAUÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 35 eÁw ®A¨ÁtÂ.4)¸ÉÆãÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 45 eÁw ®A¨ÁtÂ. J®ègÀÄ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ CA.Q 500/- gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. :- 417/07 PÀ®A :- 379 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 8-12-07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ £ÁzsÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 4-12-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1330 UÀAmÉUÉ £À£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸À ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÖÃPÀgÀªÀżÀîzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀgÀ n.DgÀ.£ÀA. PÉ.J-38/2541 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £Á£ÀÄ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ºÁQ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ £Á£ÀÄ PÀbÉÃj PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 1430 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £Á£ÀÄ ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁt°®è. £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ DdÄ-¨ÁdÄ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 07EÉ03J¥sÀ09531 EAf£À £ÀA. 07eÉ15E40035 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CA:Q: 41,500/-gÀÆ. UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀÄqÀÄPÁr §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 417/07 PÀ®A 379 L.¦.¹.. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:93/07 PÀ®A:498(J) 436, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-12-2007 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ ¤eÁ£ÀAzÀ ªÀÄzÀ£À¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: WÁl»¥ÀàUÁð vÀ£Àß UÀAqÀ ¤eÁ£ÀAzÀ ªÀÄzÀ£À¸ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ :- 07-12-07 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®èVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÉ vÀÄA©zÀÄÝ £ÉÆÃr JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ HjAiÀÄÄwÛvÀÄ. ¸ÀzÀj ¤eÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄ£É £Á£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛãÉ. ¤£ÀÄ F ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ CªÁåZÁå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQºÀaÑzÁÝ£É, CzÀPÁÌV CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀÄîªÀAvÉ «£ÀA¹zÀÄÝzÀgÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤eÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄzÀ£À¸ÀÆgÉ eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: WÁl»¥ÀàUÁð UÁæªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¥ÀxÀðªÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁÄvÀÄÛ.

E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 232/07 PÀ®A. 288.336.338 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 07/12/07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÀªÀÅgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀðG: ¥À®A§gÀ PÉ®¸À eÁw: QæñÀÑ£À ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ L.©.r PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¨ÁèrAUÀ ¸ÉPÀë£ÀzÀ°è JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀèA©AUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ JµÉÆÖ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÁPÀ¯ÁzÀ ¹ªÉÄAl vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä «£ÉÆÃzÀ eÉ.E ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉýzÁUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁgÀ vÁqÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. eÉ.E ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¤®ðPÀë ªÀ»¹ ¨ÉÃUÀ£É ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀzÉà £À£ÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 162/07 PÀ®A :- 341., 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢: 07/12/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®Ä¨ÁÄ UÀAqÀ zÀvÀÄÛ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ (10 ªÀµÀð) EªÀ½UÉ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÀqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ DPÀæªÀĪÁUÀw vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ PÉÊÄAzÀ fAeÁ ªÀÄĵÀתÀiÁr ºÉÆmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/07 PÀ®A 324, 5,04 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.