December 27, 2007

DAILY CRIME UP-DATE FOR 27-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2007

J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ

1) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 69/07 PÀ®A: 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ 1985

¢£ÁAPÀ 26/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ¹.¦.¹ 841. 842. 1305 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ °AUÀzÀ½î(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²æà µÀqÀPÀëj ¸Áé«Ä ¥ÀÄtå PÉëÃvÀæzÀ GzÁÏl£É §AzÉÆç¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄAPÀ£Á¼À §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â UÀAqÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¸Á: ¨sÉÆøÉè ZËPÀ ¥ÀAqsÀgÀ¥ÀÆgÀ (JA.J¸ï) , 2) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ¸ÁvÀ¥ÀÆvÉ ¸Á: CPÀ¯ÉÆÃZï vÁ: ªÀiÁ¼À¹gÀ¸À f¯Áè: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JA.J¸ï), 3) bÁAiÀiÁ @ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: qÉÆÃgÀUÀ°è ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÆgÀ (JA.J¸ï) gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUÀUÀ¼À°è UÁAeÁ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj J¯Áè DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 5 ¨ÁåUÀUÀ¼À°è£À MlÄÖ 35 PÉ.f. UÁAeÁ CA:Q: 28000/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/07 PÀ®A:20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ 1985 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 200/07 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L,¦,¹

¢£ÁAPÀ; 25/12/07 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀªÀÄoÁuÉ ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA.JªÀiï.JZï.04/©PÉ.2524 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ ²®Ä¨ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆl®PÉÌ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ eÁå±ÀªÁ vÀAzÉ eÉƸɥsÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀÄqÀV aqÁ¬Ä¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉÌ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 201/07 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L,¦,¹

¢£ÁAPÀ; 25/12/07 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü eÁå±ÀªÁ vÀAzÉ eÉƸɥsÀ ¸Á; ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ ²®Ä¨ÉAiÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÁ£ÁqÀÄvÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.ªÁfzÀ, 2. ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ, 3. eÁå±ÀªÁ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á; ©ÃzÀgÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA.JªÀiï.JZï.04/«PÉ/2524 £ÉÃzÀgÀ°è §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁå±ÀªÁ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á:©ÃzÀgÀ EvÀ£À CPÀÌ£À ªÀÄUÀ½UÉ JPÉ aqÁ¬Ä¸ÀÄwÛj CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ eÁå±ÀªÁ vÀAzÉ eÉƱÀ¥sÀ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ PÉʬÄAzÀ, ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2007 PÀ®A- 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 26-12-07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²Ã ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà @ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É ªÀAiÀÄ-53 ªÀµÀð ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-25/12/07 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æÃ. gÁeÉÃAzÀæ ªÀªÀiÁð gÀªÀgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄßzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¯Áè §j ¸ÀļÀÄî D±Áé¸À£É ¤ÃqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆægÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸ÀA¨sÁf ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV 2] ªÉAPÀl vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV 3] vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV 4] gÁd¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀA¨sÁf ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦ügÁå¢ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2007 PÀ®A-324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/07 PÀ®A 143, 147, 295 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 26-12-2007 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ²æà xÁªÀĸÀ J£ï zÀgÀ¨ÁgÉ vÁ®ÆPÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ Dgï ¹ Dgï J¸ï ¸Á// OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-12-07 gÀAzÀÄ Qæ¸ï ªÀÄ¸ï ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ¼É UÀAd OgÁzÀ ²®Ä¨É PÁæ¸ÀÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²®Ä¨ÉUÉ ¯ÉålUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ C®APÀj¸À¯ÁVvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ ¹®Ä¨ÉUÉ ºÁQzÀ ¯ÉålUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÁ¼ÁzÀ 1) ¹zsÁÞxÀð §ÆdAUÀ 2) zsÉÆAr¨Á vÀAzÉ gÁªÀÄ 3) ¸ÀAvÉÆõÀ 4) ±ÉÃSÁå vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ 5)CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ 6) ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ »gɪÀÄt J®ègÀÄ ¸Á// OgÁzÀ (©) EªÀgÉ®ègÀ «gÀÆzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/07 PÀ®A 143, 147, 295 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.: 441/07 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 26-12-07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÁAdj NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÀÛgÉAiÀĪÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉƦvÀgÁzÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ ®PÀëöägÉrØ ªÀÄÄqÀ© ªÀAiÀÄ 45 ¸Á// ²ÃªÀ¥ÉÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ , E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ SÁeÁ «ÄAiÀiÁå gÀªÀÄ£ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 25 ¸ Á// ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 137 gÀÆ. JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£À ¸ÀªÉÄvÀ d¦Û ªÀiÁr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉà UÀÄ£Éß £ÀA 441/07 PÀ®A 78(111) PÉ ¦ JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£ÉßzÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 442/07 PÀ®A 110 [f] ¹ Dgï ¦ ¹


¢£ÁAPÀ 16/12/07 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨ÉnÖ ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É WÉÆqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÀ»ªÀÄ vÀAzÉ U˸ÉƢݣÀ ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr, 2) ªÀĺÀíªÀÄzÀ U˸ï vÀAzÉ ªÀi˯Á£À ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ¸Á// WÉÆqÀªÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É NqÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr C¸À¨sÀåjw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ NqÁqÀĪÀ d£ÀjUÀ vÉÆÃAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA 442/07 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/07 PÀ®A 323, 353, 504, 506, L,¦,¹

¢£ÁAPÀ: 26/12/2007 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÁºÀÄgÁd ¹.¦.¹-1242 EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/12/2007 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ 3-d£ÀgÀÄ agÁqÀÄvÁÛ Nr §gÀªÀÅzÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¹.¦.¹-1161 ¢UÀA§gÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV CzÀgÀ°è E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, M§â£ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦.¹-1242 (¦üAiÀiÁð¢) EvÀ£À eÉÆvÉUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ JqÀPÀ¥Á½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉÆÃmÉÖUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀÄÝ, GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉÃðmï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 202/07 PÀ®A: 323, 353, 504, 506 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ (.) WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.