December 1, 2007

CPC/WPC RECRUITMENT PHYSICAL TEST

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :

F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà £ÁUÀjPÀ/ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ (¹¦¹/ªÀĦ¹) ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÁV ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¢zÀÄÝ, 1:5 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è CºÀðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 03-12-2007 jAzÀ 07-12-2007 gÀªÀgÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĸÀĪÀzÁV AiÀiÁgÉà ¥Éưøï C¢üPÁj, ¹§âA¢ CxÀªÁ zÀ¯Áè½UÀ¼ÁUÀ° £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV D¸É, D«ÄµÀå MrØzÀÝ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. F £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ºÁUÀÆ CºÀðvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CºÀðvÉAiÀÄļÀî C¨sÀåyðAiÀÄ ªÉÄjmï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÁwUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.