December 9, 2007

CRIME UP-DATE FOR 09-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 418/07 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 08-12-07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ«vÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¨ÉïÁÝgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-zÀ°vÀ ¸Á-©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzsÀå nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 8-12-07 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-02/eÉ-6049 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. ºÀtPÀÄt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ LZÀgÀ ¯Áj £ÀA. JA.JZÀ-13/DgÀ-2300 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 418/07 PÀ®A 279,338 L.¦.¹.. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 419/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/12/07 gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄ©£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CdªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¯Áj Qè£ÀgÀ ¸Á// vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ ªÉÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ J¦JA¹ UÉÆzÁªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¹¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ UÀmÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ C®èzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Mr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 419/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3.©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 08-12-07 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw eÁ»zÁ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ gÀªÀgÀÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉĺÀ§Æ§ ±ÁºÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd JªÀiï-80 UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. J¥À.25/J¥sï-931-3642 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ §eÁd JªÀiï-80UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉĺÀ§Æ§ ±ÁºÀ£À PÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1.§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/07 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫ÄvÉñï vÀAzÉ C²é£ï oÀPÀÌgï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð , ¸Á̦ðAiÉÆà f¥ï £ÀA. JA. ºÉZï . 06 /J.J¥sï. 2180 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; PÀ®ªÀĨÉÆð £À«£ï ªÀÄÄA¨ÉÊ ºÉýPÉAiÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/12/07 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï£À ¸Á̦ðAiÉÆà f¥ï £ÀA. JA. ºÉZï . 06 /J. J¥sï. 2180 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1) ®§¢Ã¥ï ¹AUï , 2)GªÉÄñÀ ¨ÉÆçqÉ ,3) »vÉñï , 4)¸ÀÄgÉñï 5) zsÀ£ÀgÁd ,6) «¤vï 7)¨sÀgÀvï @ gÁPÉñï J®ègÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £ÉÆÃrPÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 08/12/07 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃgÀlÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ §¢¬ÄAzÀ gÁ.ºÉ .£ÀA. 9 gÀ ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĢåï zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄA¨ÉÊPÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fæUÉ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ . vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ 1)«¤Ãvï 2) zsÀ£ÀgÁd #( ¸ÀägÉñï 4) »vÉñï EªÀjUÉ ºÀwÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ºÁUÀÄ ®§¢Ã¥À¹AUï EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ. GªÉÄñÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ aQvÉì¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . DzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÀÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/07 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1.§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/07 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/07 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ GªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦J¸ïL §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆqÀ£É zÁ½ £Àqɹ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 8 QAUÀ ¦üñÀgï ©gï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸Áé¢ü£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¸Á:GªÀiÁ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1.d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 27/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 07-12-2007 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ PÀªÀįÁPÀgï vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁAdgÁ £À¢AiÀÄ°è PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ PÀÆr¸À®Ä PÀ¥À¯ÁPÀgï ªÀÄvÀÄÛ gÁeÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2.OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 14/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 08-12-07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ PÀıÁ®AiÀiÁå PÀ¯ÁàUÀÆgÀ ¸Á: ªÀÄĤ¥À°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀAV ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É £ÀgÀ¼ÀÄwzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-07 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1. ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 7,8-12-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄSÉå ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ºÁUÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EzÀÝ ºÀt gÀÆ- 400=00 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAeÁgÉÃrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉÃrØ ªÀ 56 ªÀÄÄSÉå PÁAiÀÄðzÀ²ð (amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï.) ¸Á §gÀÆgÀ.ªÉÄÃgÉUÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2007 PÀ®A. 379,457 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
1. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA. 115/07 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/07 gÀAzÀÄ 1650 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ eÉÆvÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 1538/- £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà aPÀ¤AUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ªÀqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/07 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA 157/07 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/07 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è qsÉÆÃgÉgÀ N¤AiÀÄ PÀ«Ä¤n ºÁ¯ï ºÀwÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL JªÀÄ.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹©âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯Áè§PÀ̸À vÀAzÉ PÀjêÀÄ ¸Á§ 2) ªÀiÁºÁAvÉõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀjUÉ PÀgɬĹ qsÉÆÃgÉgÀ NtÂAiÀÄ PÀ«Ä¤n ºÁ¯ï ºÀwÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁgÉ CAvÁ w½¹ eÉÆvÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹ PÉÆqÀ®Ä ¥ÀAZÀgÀÄ M¦àzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«Ä¤n ºÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀägÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÀ¦vÀgÁzÀ JªÀÄ.r. ±À¦ü vÀAzÉ JªÀÄ.r. SÁ¹A¸Á§ RÄgÉʹ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¹àl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ M¦àzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E¹àl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ ºÀt 1725/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA 157/07 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/07 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:08/12/2007 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÉÆqÀUÉ ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð, G: lA lA ZÁ®PÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ. FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä vÀ£Àß lA lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ qÁ/ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉvÁ§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠤°è¹zÀ lA lA ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÉvÁ§£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ lªÀÄ lA £À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀzÁÝgÉ »ÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå E½zÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EzÉãÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛ EzÉÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÉvÁ§£ÀÄ CAV »rzÀÄ dVÎ PÀAiÀÄAiÀÄ°è PÀ®Äè£ÀÄß »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹£ÉÆâݣï FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀ£ÉãÀÄ C£ÀÄßvÁÛ£É ºÉÆqɬÄj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/07 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà J.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1335 PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸À°ÃA vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ C®èzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/07 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/07 PÀ®A 337, 338 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-12-07 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©ÃgÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀUÉÊ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉE© ¯ÉÊn£À PÀA§UÀ½UÉ «zÀåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤°è¹ ºÀ¼ÉAiÀÄ «zÀÄåvÀ vÀAwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÉƸÀ vÀAwUÀ¼ÀÄßöºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æPÁAvÀ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖªÀgÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ «zÀÄåvÉ vÀUÀ° PÀA§zÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄƪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ.

4. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/07 PÀ®A 160 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 09/12/07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¨Á°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 815, 1149, 1293 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqÉUÉ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀåPÉÌ f.£ÀA. PÉ.J.-38 f.-178 ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 0930 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉêÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É UÀÄA¦£À gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §ÄzÀÞ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ¥ÉƸÉÛ ºÁUÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ gÁªÀiÁ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉgÀ¸ÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀazÁå¥À£À UÉÆÃUÀgÉ J®ègÀÄ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/07 PÀ®A 160 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.