December 3, 2007

CRIME UP-DATE FOR 03-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ºÀ½îÃSÉqï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/07 PÀ®A 324, 341, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-12-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ CfÃd «ÄAiÀiÁå ®RÍ£ÀUÁAªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UÁæªÀÄzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀiÁ¸ÀƯÁÝgÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ C®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ J¸À.r.JªÀÄ.¹ CzsÀåPÀë ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¨ÉÊ¢gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/07 PÀ®A. 279 338 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/12/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ±ÉÃPÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃR ¨Á¨ vÀ£Àß ¸ÁìgÀ¦AiÉÆà f¥À £ÀA. JA.JZï. 25/ © 997 £ÉÃzÀgÀ°è j¯ÁAiÀÄ£Àì EAfäAiÀÄgÀUÀ¼ÁzÀ ©dÄ£À¨ÁªÉÇà ªÀAiÀÄ:25, ºÁUÀÆ ¥sÀƱÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 35 ºÁUÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ªÀ¹ªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ G¸Áä£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ eÉʨsÀgÀvÀ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀAnãÀgÀ ¯Áj £ÀA. JA.JZï. 06/PÉ 3773 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAnãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁìgÀ¦AiÉÆà fÃ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁr J¼ÀzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À zÀQët ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ªÉÊzÀÄ fÃ¥À ªÉÄÃ¯É PÀAnãÀgÀ ¯Áj JqÀªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¥ï£À°èzÀÝ M§â EAfäAiÀÄgÀ ©dÄ£À¨ÁªÉÇà ªÀAiÀÄ:25, gÀªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ ºÁUÀÄ ¥sÀƱÉïï zÁjAiÀÄ°è 15.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖgÀÄvÁÛgÉ. PÀAmÉãÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀAnãÀgÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/07 PÀ®A. 279 338 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 25/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

»¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ¥ÉÆvÀgÁd ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G/ PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw J¸ï.¹. (ªÀiÁ¢UÀ) ¸Á; »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ D£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀÄwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ 02/12/2007 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ ±ÁzÀįï«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 25/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 09/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 02/12/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÁgÁVgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀÄzÉæñÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr mÉA¥ÉÆ £ÀA. PÉJ-32/3236 £ÉÃzÀgÀ°è PÉæµÉÃgï ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ mÉA¥ÉÆ »AzÉ PÀnÖzÀ PÀ©âtzÀ PÀqÁ¬ÄUÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¨ÁfgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï ªÉÄÃ£ï ªÉÊgï ¸ÀzÀj PÀqÁ¬ÄUÉ vÀUÀÄ° PÀgÉAl E½zÀÄ gÀÄzÉæñÀ CzÀgÀ°è ¹®ÄQ «zÀÆåvï ±ÁPÀ¤AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 09/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/07 PÀ®A: 457.380 L.¦.¹:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸ÁPÉægÀªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ²ªÀgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ, ¸ÀzÀj ªÀÄ£É £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ©ÃUÀ PÉÆlÄÖ ©ÃzÀgÀzÀ°è EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 02/11/07 gÀAzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd£À ªÀÄUÀ£À vÉÆnÖ°UÉ CAvÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV ¢£ÁAPÀ; 03/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ aPÀÌ¥Àà ²ªÀgÁªÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è, ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 20 PÉ f.ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉüÉ,CzsÀð QéAl® ©½eÉÆüÀ, JgÀqÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ,ºÁUÀÄ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C;Q;3010/-gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ. gÁwæ ªÉÃ¼É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 67/07 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/07 PÀ®A 457, 380, 511 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 02,03/12/07 gÀ ªÀÄzsÉå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ r.¹.¹. ¨ÁåAQ£À »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄQAzÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð G/ r.¹.¹. ¨ÁåAPï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ d£ÀªÁqÁgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/07 PÀ®A 457,380,511, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 413/07 PÀ®A 408, 413, 381, 420 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 03-12-07 gÀAzÀÄ 0615 UÀAmÉUÉ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ oÁPÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ £ÁUÉÃAzÀæ ¹AUÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è mÁåAPÀgÀUÀ¼À qÉæöʪÀgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä mÁåAPÀgÀUÀ¼À°è gÁ¸ÁAiÀÄ£À zÀæªÀå vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀjUÉ UÉÆÃwÛ®èzÀ ºÁUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr £ÁUÉÃAzÀæ ¹AUÀ gÀªÀjUÉ gÁ¸ÁAiÀÄ£À zÀæªÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀAa¹, (ªÉÆøÀ ªÀiÁr) gÀÆrüUÀvÀªÁV PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁ°£À ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £ÁUÉÃAzÀæ ¹AUÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj gÁ¸ÁAiÀÄ£À zÀæªÀå vÀ£Àß ¸Áé¢ü£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ, ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 3 ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ mÁåAPÀgÀUÀ¼ÀÄ 5 ¯ÉÆÃqÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ SÁ° mÁåAPÀgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ LZÀgÀ mÉA¥ÉÆà 86 ¨ÁågÉî gÁ¸ÁAiÀÄ£À zÀæªÀå vÀÄA©zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CA:Q: 57,43,314=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ½UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 413/07 PÀ®A 408, 413, 381, 420 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 32, 34 PÉ.E.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. 164/2007. PÀ®A 341,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 02/12/07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ:35 ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ JwÛ£À §Ar vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÉÆuÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á/ ¹zÉñÀégÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. 164/2007. PÀ®A 341,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/07 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02/12/07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆÃPɱï vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥ÁàgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ (²ªÀ±ÀgÀt¥Áà) EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä, CfÓ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢jUÉ CªÀÄ°£vÀÄÛÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ: 02-12-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®èjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ PÉÊUÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUɯÁèjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/07 PÀ®A 323. 324 504 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


4) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2007. PÀ®A 342, 323, 364 504, 307, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà NAPÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀPÀĪÀiÁgÀUÉ DgÉÆæ-1) ±ÁQÃgÀ vÀAzÉ d»ÃgÀ ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ EvÀ£ÀÄ 36,000/- gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 1-12-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ¥sÉÆãïUÉ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛ£É J°è¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ avÀæ¯ÉÃR mÁQÃd ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ PÀæ.¸ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà DgÉÆæ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A E§âgÀÄ ¥À¯ÁìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÀt ¤ÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è£À DgÉÆæ PÀæ ¸ÀA. 1 EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ±ÁQÃgÀ vÀAzÉ d»ÃgÀ ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ, ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÁ C¥sÉÆæÃdSÁ£À vÀAzÉ »zÁAiÀÄvÀÄÛ¯Áè SÁ£À J®ègÀÄ PÀÆr PÀ©âtzÀ gÁqÀ, PÀ©âtzÀ ¥ÀA¥À, PÉÆrè vÀÄA©¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀjÃgÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ £ÀAvÀgÀ ¥ÁgÀA ºË¸À MAzÀ£É ªÀĺÀrAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è M¼ÀUÉ PÀÆr ºÁQ ºÉÆgÀV¤AzÀ Qð ºÁQ 0500 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr vÉUÉzÀÄ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ ¥Éʦ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀAvÀgÀ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ C°è ¥ÀjavÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2007. PÀ®A 342, 323, 364 504, 307, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/07 PÀ®A 504,323,324,506, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 02/12/07 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §ÄzÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ CAUÀrAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ PÉÆÃ¬Ä£ï ¨ÁPïì ªÀÄÆ®PÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä a®ègÉ ºÀt PÉÆqÀ°¯Áè JA§ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãï vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ¹ÃzÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/07 PÀ®A 504, 323, 324, 506, L.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.