December 15, 2007

CRIME UP-DATE FOR 15-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-12-2007.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/07 PÀ®A PÀ®A 279 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14/12/07 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ©-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀAqÀV ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ®PÀët gÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV §¸Àì £ÀA PÉJ 38/3798 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ J£ï.E.PÉ.Cgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ 38-J¥sï-213 £ÉÃzÀgÀ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G:ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 164/07 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 14/12/07 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÁeÉñÀégÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÀå ²æà ±Á¯É ºÀwÛgÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÉÆÌÃlgÀ £ÀA J.¦.J¯ï 7603 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ 65 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2)zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/07 PÀ®A: 32 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ:14/12/2007 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨Áwä §A¢ÝzÉÝ£ÉAzÀgÉ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹:846, 1186 ªÀÄ.¦.¹:1684 ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ UÀgÀªÀävÁAqÀ, PÁ²£ÁxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, 2] UÀªÀĸÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 40 eÁw ®A¨ÁtÂ. 3] ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 40 eÁw ®A¨ÁtÂ. J®ègÀÄ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 6 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. gÀÆ.300=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:172/07 PÀ®A: 32 PÉ.E JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/07 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï¹ 576, ¹¦¹ 1046 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-81 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ£ÁzÀ J¦¹-200 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ©Ãl PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¤uÁð ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁzsÀPÀ«ÄAiÀiÁ EªÀgÀ aPÀ£ï CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ MªÉÄä¯Éè zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±À©âgÀ vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA G// PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÁl£ÀzÀ°è EzÀÝ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÁzÀPÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀĺÉêÀÄÆzÀ«ÄAiÀiÁ 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà EªÀj§âgÀÄ ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀj§âgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 39 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 188/07 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/07 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ CuÉÚ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄtÚ Nw gÀªÀjUÉ ¥ÀƪÀðdgÀ D¹Û ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É EzÀÄÝ EvÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̼ÁîzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) gÁd¥Àà vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Àà, 2) §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 3) ¸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ 4) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄPÀ̽®èzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÁªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «ZÁgÀzÀ°è ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ Nr¹PÉÆlÖgÉ ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄäUÉ DUÀÄvÀÛzÉ JA§ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 14-12-2007 ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ¸ÀUÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/07 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 333/07 PÀ®A 323, 504, 324,143,147,148,427 eÉÆvÉ149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-12-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ zÁ§PÉ 18 ªÀµÀð «zÁåyð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á/ ºÀ½îSÉÃqÀ EªÀ£ÀÄ «µÀ PÀÄrzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ DvÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä M«Ä¤ ªÁå£À £ÀA JA.JZÀ. ¹ 6529 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀ®Ar (JAJ¸À) ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄgÀ½ 01:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ 6-7 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÁå£À ¤°è¸ÀzÉà ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgɼÀÄ d£ÀgÀÄ vÀÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨É£ÀÄߺÀwÛ »rzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À UÁdÄ, ªÀÄÄA¢£À UÁdÄ, ºÁUÀÄ JqÀ, §® UÀqÉAiÀÄ UÁdÄ MqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr, ®AUÁØ gÀWÀÆ J°èzÁÝ£É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ºÉýj CAvÀ CAzÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É E£ÉÆߧâ£ÀÄ C²é£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ EzÀݪÀjUÉ §rUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/07 PÀ®A. 379, 224 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-12-2007 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üªÀÄtÚ ¹ºÉZï¹-529 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-12-2007 gÀAzÀÄ ¹.¹.£ÀA.20/99 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ ¸Á: aAZÉÆý(r¥ÉÆÃ) EvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¹¤AiÀÄgï r«d£ï ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ¹¦¹-1591 ªÀÄ£ÉÆÃd ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2007 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ £À£Àß eÉÆvÉ ¹¦¹-1591 ªÀÄ£ÉÆÃd ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀhÄÆ° ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUÀzÀ°è PÉÊPÉƼÀ ©ÃUÀ ºÁUÀÆ §¸ï ªÁgÀAlUÀ¼ÀÄ £ÀA. 0370619, 0370620, 0370621, 0370622 ªÁgÉAlUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÉÆA¢UÉ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀÄqÀPÁr §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁV EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/07 PÀ®A. 379, 224 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.