December 31, 2007

DAILY CRIME UP-DATE FOR 31-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-12-2007

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 448/07 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 392 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30-12-07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁxÁðAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-¯Áj £ÀA.JªÀÄ.ªÁ¬Ä.L-4305 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á-gÁd£Á¼À vÁ/f// UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 29-12-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.JªÀÄ.ªÁ¬Ä.L-4305 £ÉÃzÀgÀ°è ¹ªÉÄAl ¯ÉÆqÀ ªÀiÁr gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©nÖzÀÄÝ , gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀJ£ï.JZÀ-9gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ UÉÆgÉ zsÁ¨ÁzÀ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ E§âgÀÆ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¨Á UÁågÉd ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Áj ¤°è¹ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ E§âgÀÆ PÁå©£ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ , CAzÁdÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÉÊqÀ UÁè¸À ¨ÉrAUÀ gÀ§âgÀ PÀmï ªÀiÁr UÁè¸À vÉUÉzÀÄ PÁå©£ÀzÀ°è §AzÀgÀÄ £À£ÀUÉ M§â£ÀÄ ZÁPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ UÀÄ®Äè ªÀiÁrzÀgÉ , ¤UÉ PÉÆAqÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ . ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ PÀvÀÛj¬ÄAzÀ £À£Àß §¤AiÀÄ£À eÉÃ§Ä PÀvÀÛj¹ 200 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ . ºÁUÀÄ §®UÉ ¥ÁåAn£À ªÁZÀ ¥ÁPÉÃl PÀvÀÛj¹ 11.500 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 11.700 gÀÆ £À£ÀUÉ ºÉzÀj¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉ DVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉzÀj¹ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 11.700 gÀÆUÀ¼À zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ gÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉÛ£É . gÁwæ¬ÄAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 448/07 PÀ®A. 392 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 449/07 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 392 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-12-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀl¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è §mÉÖAiÀÄ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ mÉA¥ÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ d»gÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁr C°èAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N ZÉPÀÌ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀÆ J£À.JZÀ-9gÀ ªÉÄÊAiÀÄÄgÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ mÉA¥ÀÆ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ©ÃrAUÀ gÀ§âgÀ PÀl ªÀiÁr UÁè¸À vÉUÉzÀÄ PÁå¨É£À M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ J©â¹zÀgÀÄ . CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ E®è¢zÀgÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀj¹ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É . £Á£ÀÄ ºÉzÀj ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 7.000 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® CAzÁdÄ QªÀiÁvÀÄÛ - 500 gÀÆ »UÉ MlÄÖ 7.500 gÀÆ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.449/07 PÀ®A. 392 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/07 PÀ®A. 3 & 7 F. ¹. AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 30/12/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÉPÀ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÉPÀ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA.PÉJ-38/958 £ÉÃzÀgÀ°è C£À¢üÃPÀævÀªÁV PÀ©âtzÀ ¨ÁågÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è MlÄÖ 240 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ C;Q; 2400=00 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 181/07PÀ®A. 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 30/12/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀAqÀªÀvÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã® vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á; qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] UÉ vÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ QæPÉÃl §UÉÎ DzÀ vÀPÀgÁgÀÄ PÀÄjvÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÀÄß CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨É®Ö¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀߣÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 172/07PÀ®A :- 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß »¹ìUÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/12/07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À ªÀÄUÀ AiÀıÀªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ºÉAqÀw C£ÀĸÁ¨Á¬Ä EªÀjUÉ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄäPÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÁf vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ gÁªÀ ¸ÀgÀªÀqÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ¦üAiÀiÁzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥ÉưøÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 198/2007 PÀ®A .279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ

¢: 30-12-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D.G.¤ (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw. ¨ÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät @ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀ PÁgÀt C¯Éèà ºÁdjzÀÝ EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ°è ºÉý §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 30-12-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¸ÁAqÁ¸ÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ©ÃzÀgÀ-UÁzÀV gÀ¸ÉÛ ZÀað£À §½ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ UÁzÀV PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£Àß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CªÀ½UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj F ªÉÄð£À «ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢: 31-12-07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ D.G.¤ (C.«) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ D.G.¤ (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/07 £ÉÃzÀÝgÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw. ¨ÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät @ £ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹éÃPÀj¹ £À£ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¨ÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät @ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀ¼À JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éèà ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀĪÀuÉ ºÉýPÉAiÀÄ°è w½¹zÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢: 31-12-07 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ :-

1. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :196/2007 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt: 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 31/12/07 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¨Á®ªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ gÀ¦üÃPÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J¦-05/JeÉ-5930 £ÉzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄðzÀÝ ©æeïUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀgÁdÄ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁgÀÆw¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃd DVzÀÄÝ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. EvÁå¢ JAzÀÄ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/07 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

2. RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:- 119/2007 PÀ®A- 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 30-12-07 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ §¸À¥Àà ±ÀAPÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀºÀ ¸ÀASÉå JAJZï-20 E-9809 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JAJZï-20 E-9809 £ÉÃzÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¨sÁ°Ì- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À PÀÄgÀħSÉüÀV PÁæ¸À ºÀwgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦ügÁå¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÉÛÃªÉ .UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA§gÀ: 30/2007.PÀ®A: 174 ¹.DgÀ.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 29/12/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ªÀÄ®±ÉnÖ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆl vÁ/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀégÁd EvÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÑvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ VÃqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.rDgÀ. £ÀA 30/07 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2007 PÀ®A 379

¢£ÁAPÀ 31-12-2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¥ÁqÀÄgÀAUÀ PÀ¼ÀªÀÄ¸É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á.; ¨ÉÃl¨Á® PÀÄAzÁ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.