December 7, 2007

CRIME UP-DATE FOR 07-12-2007¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2007 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/12/07 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ²æà ²æà §ÄZÁÑgÉrØ vÀzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÉrØ, G¥À ¤zÉðñÀPÀgÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ, ªÀÄ£É £ÀA. 3-4-512/36 §gÀPÀvÀ¥ÀÄgÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ CA±ÀuÁÚ PÁgÀ £ÀA. J¦-09/©r-7423 gÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ©æqÀÓUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2007 PÀ®A 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ :

1) ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 11/2007 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/12/2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀAUÉƼÀV ¸Á: «ÄãÀPÉgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ªÁ°äPÀ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ OµÀzsÀå ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J®ègÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è OµÀzsÀ ¨ÉgɹzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß UÉÆwÛ®zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á// «ÄãÀPÉgÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ CªÀ£À vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÁUÀÆ CªÀ£À CuÁÚ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/12/2007 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 11/2007 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/12/07 gÀAzÀÄ 1220 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä PÀÆr¹zÀ «zÀÄåvï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ £ÀAvÀgÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï vÀUÀÄ° aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV ªÀÄÈvÀ¼À ºÉAqÀw ²æêÀÄw jãÁ (ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA 10/07 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2007 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-12-2007 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ºÀQêÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-11-2007 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ alUÀÄ¥ÀàzÀ ¦.JªÀÄ.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ »AzÀÄ UÀqÉ vÀUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀĪÁUÀ MlÄÖ 5 DqÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ DqÀÄ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 12500=00 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ PÉÆÃnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

1. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/07 PÀ®A 307,326,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAdªÀiÁä UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ ¨sÀAiÀiÁå 38 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// zÉÊ»PÀ ²PÀëQ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯ÉgÉÃPÀļÀV ¸Á// alUÀÄ¥Áà ¸ÀzÀå ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ¢AzÀ gÉÃPÀļÀVUÉ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆÃvÉ ²PÀëPÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ CtzÀÆgÉ 2) ²æÃzsÀgÀ ªÉÆÃwð 3) gÀ« CA¨Á¥Àw 4) dUÀzÉë PÉÆÃj £ÁªÉ®ègÀÆ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §¹ì¤AzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ E½zÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ J®ègÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄãÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¨sÀAiÀiÁå 45 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ¨ËzsÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©â »rzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É J¹qÀ ºÁQzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɣÀÄß ªÉÄÃ¯É JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʪÉÄ¯É JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ£ÀÄ. £À£Àß eÉÆvÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É 2) ²æÃzsÀgÀ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ® ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É 3) gÀ« EªÀjUÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É J¹qÀ ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÖAvÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀªÀÅ. EzÀgÀAvÉ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ §gÀÄwÛzÀÝ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À 12 ªÀµÀð 2) PÉÆêÀÄ® 8 ªÀµÀð EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ C®è°è J¹qÀ ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÖAvÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀªÀÅ. £À£Àß UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÉÇÃzÉÆ J¹qÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ ¸ÀÄlÖAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀªÀÅ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄÄAeÁ£É 0945 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÁªÉ®ègÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀjÃPÀ DVgÀÄvÉÛÃªÉ EvÁå¢AiÀiÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/07 PÀ®A 307,326,504 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2007 PÀ®A. 307 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-12-2007 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CdAiÀÄ ¥Ánî EªÀgÀÄ nªÀµÀ£ï ªÉÄõÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ CdAiÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è nªÀµÀ£ïzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ CdAiÀÄ, ¤T®, «gÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CAzÁdÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è jAPÀÄ @ C«ÄÃvÀ EvÀ£ÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CdAiÀÄ ¤AvÀ°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ »r¢Ý, E¯Áè CAzÁUÀ CdAiÀÄ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ UÉÆvÀÄÛ »rzÉÝ£É CAvÀ CAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä jAPÀÄ @ C«ÄÃvÀ EvÀ£ÀÄ CdAiÀÄ ¥Ánî¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ dA©AiÀiÁ¢AzÀ JqÀ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. aQvÉìUÁV UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ CdAiÀÄ EvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¹Üw UÀA©üÃgÀªÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨Á¢£À AiÀıÉÆÃzsÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CdAiÀÄ ¥Ánî£À UɼÀAiÀÄgÁzÀ CdAiÀÄ, ¤T®, «gÉñÀ EªÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CdAiÀÄ ¥ÁnîgÀÄ £ÉÆ«¤AzÀ ºÉýPÉ ¤ÃqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ DuÉ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/07 PÀ®A. 307 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ-:

RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/07 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 05/12/07 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ²æà ¢£ÀPÀgÀ±ÉnÖ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è 7-8 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÀÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 5 £ÉÆQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 51,560/- £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/07 PÀ®A-87 PÉ.¦. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀ½îSÉÃqï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/07 PÀ®A 341, 342, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-12-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà §rUÉÃgÀ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽî gÀªÀgÀÄ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß £ËPÀj ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ ¨ÉãÀaAZÉÆýUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ ºÁQ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 329/07 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/12/07 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ 55 ªÀµÀð, ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÀªÀ£ÁxÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ 20 ªÀµÀð J®ègÀ ¸Á/ PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA¨sÀA«¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 330/07 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/12/07 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 327/07 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA 328/07 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀtÆgÉ 2) Q±À£À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀtÄgÉ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ, CAPÀıÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀtÆgÉ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ J®ègÀ ¸Á/ PÀ®ªÁr UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ UÀÄ£Éß £ÀA 328/07 £ÉÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄvÉÛ dUÀ¼À DV AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA¨sÀA«¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2007 PÀ®A. 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 06-12-2007 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ eÉÆUÁgÁªÀ ¸Á/ ¥ÉÃmÁªÀÄAqÀ® CªÀÄzÁ®ªÀ®¸É f¯Áè ²æÃ¥ÀƼÀA ¸ÀzÀå ªÀĺÀA¢ ¥ÀlÖtA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ J£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-12-07 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸Éë¹zÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀjAzÀ UÀÄgÀÄvÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-12-07 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ F §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¹AvÀÆ ¨ÁgÀ®ì ¥ÉæöʪÉl °«ÄmÉqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ JA.r. AiÀiÁzÀ Dgï.°AUÁgÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÁ¥ÀgÀ§AqÀ¯ï PÀ¼ÀÄ«£À DgÉÆÃ¥À ºÀÆj¹ QgÀPÀļÀ ¤Ãr ¸ÁAiÀÄ®Ä zÀÄ¥ÉëÃgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-12-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÁZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 209/2007 PÀ®A. 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

5) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/07 PÀ®A 288, 336, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-12-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1210 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üøï vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ vÀ¯Á§ SÉÃvÀªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: d«ÄøÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ CUÀ° PÀgÀt PÀÄjvÀÄ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀ PÀlÖqÀ PÉqÀĪÀÅzÀgÀ PÉ®¸À UÀÄwÛUɬÄAzÀ ¸Á¨ÉÃgÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ EªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj PÀÆ° PÁ«ÄðPÀjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑ PÀlÖqÀzÀ ªÉÆzÀ°£À CAvÀ¸ÀÛ£ÀÄß PÉqÀªÀŪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà PÀlÖqÀzÀ Dgï.¹.¹ ¸ÀeÁå MªÉÄä¯É ¸ÀzÀj PÀÆ°PÁgÀgÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁj UÁAiÀiÁ UÉÆAqÀ ªÀĺÀäzÀ d«ÄÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ 45 ªÀµÀð ¸Á: d«ÄøÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1320 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ°PÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî UÀÄwÛUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¸Á¨ÉÃgÀ «ÄAiÀiÁå EªÀj§âgÀÄ PÀlÖqÀzÀ PÉqÀªÀŪÁUÀ AiÀiÁªÀzÉà ¨sÁUÀªÀÅ ©¼ÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥Áæt gÀQë¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëöå ªÀiÁrzÀjAzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ C.¸ÀA. 238/07 PÀ®A 288, 336, 337, 338, 304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) RlPÀaAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/07 PÀ®A 143, 147, 148, 295 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06/12/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ «ÄvÀæ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 12 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆýgÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀA§PÉÌ vÀÆUÀÄ ºÁQzÀ qÁ// ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨ÁªÀ avÀæ vÉUÉzÀÄ ©¸Ár zsÀéd ºÀjzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-111/07 PÀ®A-143, 147, 148, 295 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.