December 14, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 14-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-12-2007.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 426/07 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 324,504 L.¦¹.

¢£ÁAPÀ 14/12/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀt vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁAªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ 1 £Á£ÀÄ 2) §¸ÀªÀgÁd 3 zÀ±ÀgÀxÀ Fjw EzÀÄÝ ¨ÉgÀ ¨ÉgÉ EgÀÄvÉÛªÉ ¸ÀäªÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ £ÁªÀÅ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÉÄ£É ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆAWrgÀÄvÉÛªÉ »VgÀĪÀ°è PÀÌnzÀ ªÀÄ£É ºÀ¼É ªÉÄ£É £À£Àß ¥Á°UÉ §A¢ÝzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä zÀ±ÀgÀxÀ EªÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ MAzÀ ºÀ¼É ªÀÄ£É §A¢zÀÄÝ £Á«§âgÀÄ PÉÆqÀPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd£À ªÀÄ£É ®nÖPÉÆqÀ®Ä vÀ¯ï 20000/- gÉÆ PÉÆnÖgÀÄvÀÛªÉ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîwÛzÁ£É zÀ±ÀgÀxÀ ¥Á°UÉ §AzÀ ªÉÄ£À ºÀAaPÉAiÀÄ°è £À£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ªÀÄ£É ºÀAaPÉ AiÀÄ°è £À£Àß ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÀ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/12/07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä UÀ°è AiÀÄ°è EzÀÝ ¤Ãj£À mÁQºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä zÀ±ÀgÀxÀ¤UÉ £À£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ªÀÄ£É ©ÃqÀÄ £Á£ÀÄ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÉÛ£É CAvÀ £Á£ÀÄ ºÉÆV PÉýzÀPÉÌ J zÉÆýªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ EzÀÝ ªÉÄ£À PÉÆqÉƢݯÁè CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÉÆqÉAiÀĪÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄÀ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¢gÀÄvÁÛ£É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉýzÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀA¥ÀvÁ¨Á¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀzÀÀ£ÉÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÀvÁgÉ ªÉƼÀPÁ®ºÀwÛgÀ ¨ÉãɺÉZÁÑVzÀjAzÀ £ÀqÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀ¢Ý®èzÀ PÁgÀt oÁuÉÃUɧgÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÄ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀÄî «£ÀæAw¥ÀªÀðPÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 426/07 PÀ®A 324,504 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.