December 28, 2007

DAILY CRIME UP-DATE FOR 28-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2007

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/07 PÀ®A : 504. 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/12/07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C«ÄãÀ¸À§ vÀAzÉ jAiÀiÁd¸Á§ @ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw C«ÄÃgÁ©Ã ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÉÆû¢Ý£À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r.UÀ¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÉÆ«Ä£À ªÀAiÀÄ :38 ªÀµÀð G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:AiÀiÁPÀħ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ PɼÀUÉ DgÉÆæ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ jAiÀiÁd¸Á§ @ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ ªÀįÁè ¸Á: UÀÄwÛ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ §rجÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£É C¸À®Ä »AwgÀÄV¹ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É PÉêÀ¯ï §rØ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß CAzÀgÉ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ vÀPÀët ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸À mÉʪÀÄ PÉÆÃr £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ PÉüÀzÉ £À£ÉÆßAzÉÆÃV ªÁzÀ «ªÁzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ EªÀvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÌwj CA¢zÁUÀ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ §rØ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄwÛ JAzÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬Ä ²æêÀÄw ºÀdgÁ©Ã EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÁUÀ ²æêÀÄw C«ÄÃgÁ©Ã UÀAqÀ C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀ¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §gÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÉÊ »rPÉAiÀÄ°è »rAiÀÄĪÀµÀÄÖ PÀj PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà JA.r.UÀ¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÉÆ«Ä£À gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C«ÄãÀ¸Á§ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ gÀPÀÛzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄUÉ £ÁPÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ M¼ÀUÁV PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 193/07 PÀ®A 504 ,307 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. : 178/07 PÀ®A 448 326 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-12-2007 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ ¢AzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄ, ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨ÉÆgÀUÉ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀlÄÖwÛzÀÝ UÀÄvÉÛzÁgÀ ²æà ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀAZÁPÀëj EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸ÀPÉÌ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-12-2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ºÀwÛgÀ EzÀÝ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À°è EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ¨ÁV®Ä vÉj CAvÀ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢gÀĪÀ¢¯Áè CzÀPÉÌ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨ÁV®Ä vÉj CAzÀgÉ AiÀiÁPÉ vÉgÉ¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ E§âgÀ°è M§â£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ E£ÉÆߧ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæUÀ½AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃV ºÀwÛgÀzÀ°è EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è §aÑPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄÄAeÁ£É eÁªÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/07 PÀ®A 448 326 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/07 PÀ®A: 324. 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/12/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ §¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÀgÉrØ ªÉÆUÀ¯Éà ¸Á: ªÀiÁ£ÀÆgÀ(PÉ) ªÀiÁ£ÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÀ ¸Á: AiÀÄqÀÆgÀ (JA.J¸ï) 2. ¥ÀÄAqÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÁ ¸Á: AiÀÄqÀÆgÀ(JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀgÉrØ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ vÉÆUÀj ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀgÉrØ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/07 PÀ®A: 324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/07 PÀ®A 504 355 ,323 324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ B 25/12/07 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉÆÃvÀ¥Áà ¸Á B alUÀÄ¥Áà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á: alUÀÄ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉÆÃvÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ PÀÄ£À©ªÁqÁzÀ°è eÉÆüÀzÀ gÁ²AiÀÄ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/07 PÀ®A 504 355 ,323 324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ gÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/07 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 28/12/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ PÀgÀrAiÀiÁ¼À ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀqÉØ gÀªÀgÀ CtÚA¢gÁzÀ dUÀ£ÁxÀ ºÁUÀÄ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÉØ gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀÄzÀÝ°è vÀAmÉÖ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆüÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀqÉØ ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁ¼À gÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä ªÀÄzÀå ºÉÆVzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÀ ªÀÄUÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀqÉØ gÀªÀjUÉ ¤£ÁågÀÄ ªÀÄzÀå §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀĪÀªÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA 161/07 PÀ®A, 324, 504, L.¦,¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 443/07 PÀ®A 279, 337, 338 L ¦ ¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ C£ÀégÀ CºÉªÀÄzÀ DgÉƦ ZÁ®PÀ C¨Áâ¸À EªÀgÀÄ WÉgÀ ªÀÄvÀÄ ¨ÉjAUÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ mÁmÁ PÁé°¹ £À°è ¨ÉjAUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¥ÀÄ£ÁPÉÌÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ ºÉ £ÀA 9 gÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ, PÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¨Áâ¸À vÀAzÉ ±Àj¥sÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀÀ ºÁUÀÄ ¹¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ mÁ mÁ PÁé°¸ï £ÀA JAJZï -12/J£ï 9226 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C£ÀégÀ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ ±À¦ü CºÉªÀÄzÀ ¸Á//1-4-±Á«ÄgÀ ¥Él UÀAr ªÉʸÀªÀiÁ gÀAUÁgÉrØ f¯Éè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ C¨Áâ¸À vÀAzÉ ±Àj¥sÀSÁ£À ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 433/07 PÀ®A79, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁPÀ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢£À vÀ¤SPÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 28/12/2007 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉ.J 38/928 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ - PÀıÀ£ÀÆgÀ ¦.qÀ§Æè.r. gÉÆÃqÀ£À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. K¸ÀÄzÁ¸À @ KAmÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÁzÀ 1) ±ÁAvÁªÀÄä UÀAqÀ gÀhÄgÉ¥Áà ¸Á: §¸À£Á¼À, 2) C£ÀĵÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀÆgÁªÀ ¸Á: ºÁ®½î, 3) ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ CqÉ¥Áà ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À, 4) «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©), 5) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ d¼À¨Á ¸Á: ZÁAzÀÆj J®èjUÀÄ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ. ªÁ. PÁAiÉÄÝ.

gÁwæ PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/07 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26, 27-12-07 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ¸Á: ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉÃðl ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀÝ vÀgÀPÁj CAUÀrAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ¥ÉmÉÆæêÀiÁåPÀì ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¹°AUï ¥sÁå£À C: Q: 700/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/07 PÀ®A 457, 380 L¦¹ gÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ. ¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 180/07 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 28/12/2007 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ vÀgÀ£À½îî UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zsÀ£ÀÆßgÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀÆrPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] UÀt¥Àw vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ, 2] PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ºÁªÀ±ÉmÉÖ, 3] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ, 4] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà §±ÉmÉÖ., 5] UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÁªÀ±ÉmÉÖ., 6] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ºÁªÀ±ÉmÉÖ, 7] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ £ÀªÀuÉ. J®ègÀÆ ¸Á/ vÀgÀ£À½î, 8] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà G¥ÁgÀ ¸Á/ ºÀ®§UÁð EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1720/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 J¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:180/07 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/07 PÀ®A 354, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 25/12/2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÁf PÀA¨ÁgÀ ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr zÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄvÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ PÀÄr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀ¼À¸ÀAUÉ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ KPÉ PÀÄr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀߣÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/07 PÀ®A 354, 504 L.¦.¹ gÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.