December 22, 2007

CRIME UP-DATE FOR 22-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-12-2007.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


1) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 21/12/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-12/r.JªÀiï-226 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÆvÁ¼É 52 ªÀµÀð PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ 6 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ªÉƼÀPÁ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ EvÁå¢ JAzÀÄ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 192/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/12/07 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw JgÀPÀÄ® G ; ¯Áj £ÀA. J.¦.37/AiÀÄÄ-7255 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; PÀÆAqÁ¥À°è vÁ ; E¨Áæ» ¥ÀlߪÀiï f .; PÀȵÁÚ (J.¦.) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß «dAiÀĪÁqÁ ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §® ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽwÛgÀĪÀ ¦üÃAiÀÄ𢠲æÃ. CgÀÆtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J¸À¥Á®Ä ¨Á®¸Á£É gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ .


3) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2007 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. zÉÆæÃ¥Àw UÀAqÀ gÉêÀt¥Áàà ºÀ®UÉ£ÉÆgÀ 55 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á/ vÀqÀ¥À½î vÁ/ ©ÃzÀgÀ. vÁ/ f/ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ ºÉýPÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ vÀ£Àß ªÉƪÉÆäUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ C¼ÀÄwzÁÝUÀ QgÁt CAUÀrUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆzÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §AzÀÄ w½¹zÉ£ÉÃAzÀgÉ gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2007 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/07 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 20-12-07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà RAqÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: L.©.r PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÁ«ÄðPÀ ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj EªÀ¼ÀÄ ªÁAw ¨sÉâü ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DzÁUÀ ¸ÉÆqÁ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀ §zÀ®Ä ¥ÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ w½¹zÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-12-07 gÀAzÀÄ 1025 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-09-2007 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ZËr ºÀwÛgÀ EzÀÝ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÀiÁ ¥ÉÆzÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ §®©üêÀÄ ¥ÉÆzÁÝgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, §®©ÃªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¹ÃªÀiÁ EªÀjUÉ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÁUÀ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ CªÀ¼À ¥Àw §®©üêÀÄ ¥ÉÆzÁÝgÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ E§âgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 25-09-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ aPÀÌ®UÀÄqÁ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß 21/12/2007 gÀAzÀÄ ¹éÃPÀjPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. 113/07 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 21-12-07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ gÉÆõÀ£À ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ PÉ®¸À ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¤rgÀĪÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-20/12/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À¯Áä£À ªÀAiÀÄ-4 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ Dl DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè CAvÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2007 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀ½îSÉÃqï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/07 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 21-12-07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà £ÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ CtÚ wÃjPÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ®Ä ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÁ®Ä ºÁPÀ®Ä §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 435/07 PÀ®A 323, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/12/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÁoÉ ¸Á// ºÀAzÉPÉgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢AiÀÄgÁzÀ ¢°Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ ¨Á« EzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è UÀtågÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¯Á 6 ¢ªÀ¸À ¨Á« ¤ÃgÀÄ ºÀÄrPÉƼÀÄîvɪÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/12/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¤ªÀÄä 6 ¢ªÀ¸À ªÀÄÄV¢gÀÄvÀÛªÉ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉ ©qÀ¨ÉPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢Ý¯Áè CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ vÀªÀÄä PÀqÉ ©ÃlÄÖ PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ CzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 22/12/07 gÀAzÀÄ £ÀªÉÆägÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀUÉ CAzÁdÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀÄ KPÉ PÉÆqÀĪÀ¢Ý®è CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¸À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É C®èzÉ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¢Ã°¥À EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §qÉUÉ ¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀĪÀÄzsÉå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 435/07 PÀ®A 323, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢£À vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/07 PÀ®A 354, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ gÀrØ ªÀÄvÀð¯É£ÉÆgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀ 1] «oÀ® gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀrØ PÀ¯ÉÊ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ 2] ªÉÊduÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀrØ PÀ¯ÉÊ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÀ©â¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 132/2007 PÀ®A 427,323,354,504,448,506 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ¥ÁvÁ¬Ä vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁw;ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢:20-12-2007 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÀįÁj eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV J gÀAr ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ® ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀÄÝ, 50,000 gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 21-12-2007 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄvÉÛ PÀÆqÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ JgÀAr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ §gÀÄwÛ ¨Á CAvÀ CAzÀªÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ n.«.AiÀÄ£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ MqÉzÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁr, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.