December 13, 2007

CRIME UP-DATE FOR 13-12-2007This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1. OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. . 171/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-12-07 gÀAzÀÄ 1645 ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á§gÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiËTPÀªÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-12-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀĺÁzÀÄ ¸Á§gÉ ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ OgÀzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ï £ÀA. PÉ.J 38/J¥sÀ 357 £ÉÃzÀgÀ §¸Àì ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÃgÉ §¹ì£À ¥ÀPÀÌ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2.. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 424/07 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀįÉè¹ »gɨÁ« eÁw PÀ§â®UÉgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G// gÉÆqÀ UÁåAªÉÄãÀ ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀð UÀ½AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 ºÀĪÀÄ£Á§zÀ G¥À «¨sÁUÀz°è UÁåAUÀªÉÄ£À CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ G¥Àf¸ÀÄwÛzÀÄÝ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA 9 ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÄ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PËAn gÀªÀgÉ®ègÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÁåaAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁºÉ £ÀA 9 ªÉÄ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ PÀAmÉ¥Àà zÁ£Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É gÉÆqÀ ¥ÁåaA PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É PÉî¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw »gɨÁ« EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVzÉ ¥ÉmÁÖVzÀjAzÀ ªÉÄî ¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃqÀgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 424/07 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


3. §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/07 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ dÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JA. ºÉZï 10 / ógÀhÄqï.- 786 ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆãÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁmÁzÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀªÀÄäzï zÀ¸ÀÛVÃgï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï CºÀªÀÄäzï ¸Á¨ï PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁ£É. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£Àß KqÀ ¨sÁUÀzÀ WÁ°AiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »ªÀÄärAiÀÄ MqÉzÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÀÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/07 gÀ PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. dÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄPÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀĺÀªÀÄäzï zÀ¸ÀÛVgï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï CºÀªÀÄäzï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G ; ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á ; gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 425/07 PÀ®A 3 & 7 E.¹. DåPÀÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀÀgÀÄ vÀ»¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Cgï n N ZÉPÀ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA feÉ-13-«-4485 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw AiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉ EAzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁUÀ »rzÀÄ MlÄÖ 169 QéAl® 60 Q¯ÉÆ D.Q. gÀÆ. 1,67,000/- UÀ¼À ¨É¯ÉªÀżÀî CQÌAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄÄ£Àĸï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA feÉ 13 «4485 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¯ÉA¨Ár f// ¸ÀÄgÉAzÀæ £ÀUÀgÀ UÀÄdgÁvÀ gÁdå ºÀUÀÄ ¥ÀªÉðd vÀAzÉ AiÀÄ£ÀĸÀ¨sÁ¬Ä ªÀÄÄ£Áß ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA feÉ 13 «4485 £ÉzÀgÀQè£ÀgÀ ¸Á// ¯ÉA¨Ár f// ¸ÀÄgÉAzÀæ £ÀUÀgÀ UÀÄdgÁvÀ gÁdå EªÀgÀÄ ¸ÁV¹¸ÀÄwÛzÁUÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀªÀiÁr CQÌ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆÃqÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ AiÉÆA¢UÉ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 425/07 PÀ®A 3 & 7 E ¹ DåPÀÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁfgÁªÀ zsÀĪÀiÁ¼É EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §®UÁ°£À »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1. ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/07 PÀ®A 341, 143, 504, 323, 354 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 12-12-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw P˪À¸ÀgÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §²ÃgÀ«ÄÃAiÀiÁå ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CvÉÛ CªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁÛUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¸ÁzÀPï ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢vÀ¼À CvÉÛUÉ CUÉà gÁAqÀ §ÄrØ cãÁ® CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¸Àƽ gÀAr JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁªÀiÁ£À ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA.210/07 PÀ®A. 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 12-12-2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmɬÄAzÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL (C.«) eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-1596 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ 1015 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀæöÛzÀ°ègÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®ÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ J£ÉÆà ºÉý £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ M§â£ÀÄ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw:J¸ï.¹ G: jhÄgÁ¥sÀAPÀë£À ºÁ®£À°è PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ CAvÀ E£ÀÆߧâ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ QgÀuÉPÀgï eÁ: J¸ï.¹ ªÀAiÀÄ:25 ¸Á: SÉÃqÁð(©) vÁ: §.PÀ¯Áåt ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉAiÉÄà ©nÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2007 PÀ®A. ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3. ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2007, PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 12-12-2007 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ ZÀað£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ AiÀıÉÃ¥Àà vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¨sÀPÀÛA¥À½î EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä¼À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K ¸ÀÆ½î ªÉÆãÉß ¢£À £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgÀ ªÀiÁr¢ CAvÁ AiÀiÁPÀ ¸ÀƼÀÄî ºÉý¢ CAvÁ CAzÀÄ JqÀUÉʬÄAzÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ½UÉ £ÀÆQÌzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ AiÀıÉÃ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »r¢zÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ AiÀıÉÃ¥Àà£À vÁ¬Ä - PÀªÀļÀªÀÄä UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ¨sÀPÀÛA¥À½î EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §V¹ ºÉqÀQ£ÀªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁ¼É DgÉÆæ AiÀıÉÃ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÁUÀªÀÄä½UÉ £ÀÆQzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4. ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2007, PÀ®A 108/2007 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 12-12-2007 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ ZÀað£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj §ÄeÉÓêÀÄä vÀAzÉ zÉëzÁ¸À vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §PÀÌ¥Àà ªÉÄÃvÉæ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ AiÉÄ ¸Àƽ ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä CwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ GUÀÄAiÀiÁ£À CAvÁ CAvÁ CAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd UÉÆÃR¯É gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÉÄÃUÀtÚ CPÀÌA¥ÉÃmï ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ CPÀÌA¥ÉÃmÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ §¼É §qÉzÀjAzÀ £À£ÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5. UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/07 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄeÁ«Äïï vÀAzÉ ªÀÄaªÁ¯É SÁ£À¸Á§ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 1-2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ »AzÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æ.ªÀĺÀäzï C§ÄÝ®SÁzÀgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÉéñÀ ¨É¼À¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-12-07 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁA¨É zÁzÁ EzÉÝ£É ¤£ÀUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
6. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 332/07 PÀ®A 160 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 13/12/07 gÀAzÀÄ 1250 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Ánð 1) ±À¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¥ÉÊ®ªÁ£À¸Á§ 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ¥Ánð 2) JA.r ¸À§Äâ vÀAzÉ ¥ÉÊ®ªÁ£À¸Á§ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ° ªÀÄ£É C¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼ÀªÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. M§âjUÉ M§âgÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉ GAmÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ DUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.